Lausunnot 31.8.2023

Työryhmän mietintö maakaaren muutostarpeista

Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä  

1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista: 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä koskien maakaaren muutostarpeita arvioineen työryhmän mietintöä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Juristiliitto näkee tärkeänä julkisen kaupanvahvistajajärjestelmän säilyttämisen. Työryhmän ehdotukset kaupanvahvistajan määräämisestä muiden kuin virkamiesten osalta, kaupanvahvistuksen sisällön täsmentämisen ja virkavastuun osalta ovat kannatettavia. 

Juristiliitto kannattaa myös nykyisen lainsäädännön säilyttämistä MK 2:7–8 §:n osalta siten, että kiinteistön kauppaa koskeva esisopimuksen tulisi kuitenkin tehdä kirjallisesti laissa säädetyllä tavalla. Harkittavaa kuitenkin on, tulisiko vaatimusta kaupanvahvistajan vahvistuksesta keventää esisopimuksen osalta. Kaupanvahvistajan tekemä tarkastus varsinaisen kaupanteon yhteydessä on tae sille, että luovutus täyttää kaikki maakaaren vaatimukset ja on omiaan ehkäisemään ennalta mahdollisia kauppaan tai sen kohteeseen liittyviä riitoja. Jos näin ei ole menetelty, kauppa on kokonaan pätemätön, eikä menettelylle anneta oikeusvaikutuksia ollenkaan. Kaupanvahvistajaedellytyksen keventäminen esisopimuksen osalta voisi kuitenkin toimia kiinteistökauppaa edistävänä tekijänä. Jos ehto poistetaan, voidaan harkita myös nyt ehdotettua siitä, että ilman kaupanvahvistajan vahvistusta tehdyssä esisopimuksessa voitaisiin ennalta määrätä MK 2:8 §:n mukaisesta korvauksesta liittyen kaupasta vetäytymiseen. 

Lisäksi pyydämme ottamaan huomioon jatkovalmistelussa myös tammikuussa 2022 antamaamme lausuntoon arviomuistiosta liittyen maakaaren muutostarpeisiin.

Työryhmän ehdotusten vaikutukset  

2. Voitte tässä kommentoida työryhmän mietinnön vaikutusarviota (”3.2 Pääasialliset vaikutukset”). Pyydämme erityisesti lausumaan sellaisista mahdollisista vaikutuksista, joita työryhmän mietinnössä ei ole mielestänne otettu riittävästi huomioon. Voitte myös halutessanne esittää vaikutusarvion laatimista tukevia lisätietoja tai muita omia arvioitanne vaikutuksista. 

Juristiliitto yhtyy Maanmittauslaitoksen huomioon siitä, että ehdotusten pääasiallisten vaikutusten arviointi on jäänyt mietinnössä pintapuolisiksi. Muutosten vaikutukset ovat hankalasti arvioitavia yksittäisinä toimenpiteinä, jolloin kokonaisuutta on toki vaikea arvioida. Mahdollisten muutosten yhteydessä onkin siten tehtävä tarkka vaikutustenarviointi erityisesti kustannusten osalta ja muutosten edellyttämät resurssit on varmistettava muutoksista päätettäessä. 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot