Lausunnot 28.1.2022

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta liittyen maakaaren muutostarpeisiin

Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen arviomuistioon maakaaren muutostarpeista.

Nykyinen maakaari on tullut voimaan jo vuonna 1997, joten ajan kulumisen ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi maakaaren muutostarpeita- ja vaihtoehtoja on jatkovalmistelussa syytä selvittää lisää. Yksityiskohtaisen lausunnon sijaan Lakimiesliitto lausuu esitysluonnoksesta yleisellä tasolla tuoden esille kuitenkin tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita ja muutostarpeita.

Lakimiesliitto ei kannata kirjallisista muotomääräyksistä ja julkisen kaupanvahvistajan käytöstä luopumista maakaaren uudistamisen yhteydessä. Kiinteistön kaupan ankara määrämuoto on vakiintunut ja hyvin tunnettu. Julkinen kaupanvahvistaja on tärkein tae sille, että vahvistettava luovutuskirja täyttää maakaaren kaikki vaatimukset, että kiinteistönluovutuksen kohde on tarkoin yksilöity muun muassa sen osalta, mitä tilaa, määräalaa tai määräosuutta kauppa koskee ja että määräalan osalta sen rajat on selkeästi yksilöity. Viimeksi mainittu on muun muassa lohkomistoimituksen onnistumista ajatellen ensiarvoisen tärkeä tieto, jotta muodostettava tai yhdistettävä tila on yksiselitteisesti maastossa määriteltävissä ja se toteuttaa parhaiten kaikkien toimituksen osapuolten oikeusturvaa.

Nykyiset kaupanvahvistajaa koskevat säännökset ja ohjeet ovat kiinteistönmuodostamisen ja -rekisteröimisen onnistumisen edellytyksiä ja ne takaavat kiinteistörekisterin julkisen luotettavuuden ja oikeellisuuden. Kaupanvahvistajan tehtävänä on muun muassa tarkistaa kiinteistön kaupan osapuolten henkilöllisyys sekä heidän kompetenssikelpoisuutensa kiinteistön kauppaan. Tämä on esimerkiksi kuolinpesien ja edunvalvonnassa olevien henkilöiden osalta ensiarvoisen tärkeää.  Kaupanvahvistaja ei saa vahvistaa luovutusta, jos on perusteltu aihe epäillä sen pätevyyttä. Koska kaupanvahvistaja on myös perehtynyt kaupan kohteen kiinteistörekisteritietoihin, luovutuksessa tulee varmemmin huomioiduksi myös mahdolliset kiinteistöä koskevat rasitteet. Tämä on puolestaan omiaan estämään ennalta mahdollisia kaupan kohteen rasitteisiin liittyviä riitoja.

Tiedot kaupanvahvistajien vahvistamista kiinteistönluovutuksista menevät automaattisesti kiinteistönluovutusilmoituksina kiinteistön sijaintipaikan kuntaan ja maanmittauslaitokselle, jonka ansiosta esimerkiksi etuoikeuslunastukset, lohkomistoimitukset ja kiinteistörekisterijärjestelmän kirjaukset lähtevät automaattisesti käyntiin. Tämä helpottaa prosesseja osapuolten kannalta sekä on taloudellista, tehokasta ja varmaa.

Kaupanvahvistajan tehtäväksi voisi myös lisätä eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain (470/2019) mukaiset varmistukset liittyen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevan luovutuksensaajan hankintalupaan. Lain 2 §:n mukaan edellä mainitulla luovutuksensaajalla tulee olla lain mukainen puolustusministeriön lupa kiinteistönhankinnalle. Tällä varmistuksella olisi tehokas maanpuolustusturvallisuutta palveleva funktio eikä silloin tarvittaisi kyseisen lain 6 §:n mukaista purkautumissäännöstä, koska puolustusministeriön hyväksymän luvan olemassaolo olisi varmistettu jo kaupanvahvistajan toimesta. Tämä tosin edellyttäisi, että kyseistä lakia muutettaisiin niin, että lupa tulee aina olla hankittuna etukäteen.

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, koulutuspoliittinen suunnittelija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot