Lausunnot 5.7.2024

Valtioneuvoston asetus Oikeuspalveluvirastosta

Lausuntonne ehdotetuista kelpoisuusvaatimuksista? (1–3 §) 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi Oikeuspalveluvirastosta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa. 

Asetusluonnoksessa ehdotetaan lievennystä julkisten oikeusavustajien kelpoisuusvaatimuksiin, jos täytettävänä on määräaikainen virka. Juristiliitto ymmärtää rekrytointiin liittyvät haasteet nykyisten kelpoisuusvaatimusten osalta erityisesti määräaikaisten virkojen ja vastavalmistuneiden juristien kohdalla. Juristiliitto on kuitenkin huolissaan siitä, ettei tätä vähäisempää kokemusta pystytä välttämättä ottamaan huomioon työtehtävien jaossa tulevaisuudessa. Tästä johtuen määräaikaisissa viroissa toimivien julkisten oikeusavustajien perehdytyksen tulee olla entistä perusteellisempaa. Tämä tulee myös huomioida oikeuspalveluvirastolle kohdentuvilla lisäresursseilla. 

Lausuntonne ehdotetuista kielitaitovaatimuksista (4–5§) 

Juristiliitto pitää kannatettavana nyt esitettyjä säännöksiä kielitaitovaatimuksista. Tällä turvataan erityisesti ruotsinkielisen väestön oikeutta saada palveluja äidinkielellään. Juristiliitto kuitenkin huomauttaa, että näiden vaatimusten mukaisen kielitaidon saavuttaminen edellyttää myös laadukasta ruotsinkielistä opetusta ja tutkimusta. Tällä hetkellä haasteena on riittävän laadukkaan ja ajantasaisen ruotsinkielisen oppimateriaalin saatavuus, joka luo haasteita opetuksen järjestämiseen. 

Lausuntonne edunvalvontatoimistoja ja oikeusaputoimistoja koskevasta sääntelystä (7–9 §) 

Juristiliitto pitää hyvänä, ettei nyt esillä olevassa asetuksessa ehdoteta muutoksia nykyisiin toimipaikkoihin. Juristiliitto ei kuitenkaan ota tässä lausunnossa kantaa samanaikaisesti lausuttavana olevaan oikeusministeriön asetukseen Oikeuspalveluviraston toimipaikoista. 

Juristiliitto kannustaa pyrkimykseen kehittää ehdotettuja palveluja siten, että henkilöstö pystyy jatkamaan työskentelyään halutessaan nykyisillä toimipaikoillaan. Tämä on tärkeä henkilöstöpoliittinen näkökulma, mutta myös turvaa jokaisen suomalaisen oikeusturvan toteutumista. 

Muut kommenttinne asetusluonnoksesta? 

Juristiliitto katsoo, että nyt käsillä olevat organisaation kehittämistä koskevat toimet tulee toteuttaa resurssikestävällä tavalla. Muutosten aiheuttamia kustannuksia tulee seurata aktiivisesti ja mahdollinen resurssivaje on tärkeää korvata. Myös mahdolliset toimet, jotka lisäävät henkilöstön työkuormaa, tulee kompensoida täysimääräisesti. Lisäksi Juristiliitto muistuttaa tarpeesta vastata henkilöstön koulutus- ja kehittymistarpeisiin. 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot