Lausunnot 7.6.2024

Lausunto aserikostyöryhmän mietinnöstä  

Yleistä 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä koskien aserikostyöryhmän mietintöä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Juristiliitto pitää tärkeänä puuttumista ammattimaiseen rikollisuuteen ja jengirikollisuuteen. Jokainen keino, jolla voidaan hillitä kaduilla kulkevia luvattomia aseita ja niiden päätymistä ammattirikollisten tai jengien käyttöön, on tärkeä hyödyntää yleisen turvallisuudentunteen lisäämiseen. 

Juristiliitto haluaa kuitenkin huomauttaa, että muutosten edellyttämä resurssitarve on huomattava myös muualla kuin vankeinhoidossa, koska muutokset tulevat lisäämään niin pakkokeinokäsittelyjen, oikeudenkäyntien kuin vankien määrää. Tämä tulee huomioida jatkossa tapauksia käsittelevien toimijoiden resursseissa. Lisäksi panostuksia tulee tehdä aserikollisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen oikeuslaitoksen toimijoiden henkilöstölle. 

Ampuma-aserikoksen eräiden tekotapojen muuttaminen lieviksi ampuma-aserikoksiksi 

– 

Vakavaa rikollista toimintaa varten tapahtuvan ampuma-aseen käsittelyn säätäminen rangaistavaksi 

– 

Törkeän ampuma-aserikoksen uuden kvalifiointiperusteen lisääminen 

– 

Törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistuksen korottaminen 

– 

Vaarallisia ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvia esineitä koskevien hallussapitorikosten enimmäisrangaistusten korottaminen 

– 

Vankeusuhkan liittäminen lievään ampuma-aserikokseen 

– 

Määritelmäsäännöksen lisääminen rikoslain uuteen 41 lukuun 

– 

Telekuuntelua koskeva lainsäädäntömuutos 

Juristiliitto huomauttaa, että näiltä osin esityksen taloudelliset vaikutukset ovat tarkemmin selvittämättä.  

Lainsäädäntöehdotusten taloudelliset vaikutukset 

Uudesta lainsäädännöstä päättäessä on taloudelliset vaikutukset selvitettävä yksityiskohtaisesti ja resurssien riittävyyttä seurattava aktiivisesti koko oikeusjärjestelmän osalta muutosten tultua voimaan ja lopullisten tapaus- ja käsittelymäärien konkretisoiduttua. Mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin tulee vastata pikimmiten, jottei tämä entisestään hidasta asioiden käsittelyä. 

Juristiliitto toteaa, että asian jatkovalmistelussa on oikeuslaitokselle aiheutuvat kustannukset selvitettävä tarkemmin ja riittävät resurssit varattava lisääntyviin juttumääriin. Kustannukset on kompensoitava täysimääräisenä oikeudenhoidon toimijoille, eikä muutoksia voida tehdä nykyisten määrärahojen puitteissa. 

Juristiliitto korostaa erityisesti törkeän ampuma-aserikoksen osalta lisääntyviä vangitsemisvaatimuksia, joiden määrää tulee arvioida tarkemmin. Erityisesti pääkaupunkiseudun käräjäoikeudet kamppailevat nyt jo muun muassa pakkokeinoasioiden osalta puutteellisten resurssien aiheuttamassa kiireessä, mikä on kestämätöntä ottaen huomioon asioiden perusoikeuksien toteutumiseen liittyvät merkittävät kytkennät. 

Muut asiat 

– 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot