Lausunnot 24.4.2023

Lausunto yliopistojen todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta

1. Lausunnon antaja 

Yliopisto (tarkenna alle)  
Muu yliopiston organisaatio/yksikkö (tarkenna alle)  
Muu organisaatio (tarkenna alle)  
Yksityishenkilö  

Lausunnon antava yliopisto/organisaatio 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) 

2. Äidinkielen pisteytys (luku 4.1.1) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit äidinkielen pisteytykseen (luku 4.1.1) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

Juristiliitto pitää äidinkielen painoarvon nostamista hyvänä ja kannatettavana. Kuten luonnoksessa ja siinä hyödynnettävissä selvityksissä on käynyt ilmi, on äidinkielen menestyksellä yhteys muissa aineissa menestymiseen sekä kriittisen ajattelun ja argumentaation taitoihin. Tämä on olennaista erityisesti kyseisiä taitoja edellyttävissä oikeustieteen opinnoissa. Juristiliitto pitää myös tärkeänä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -kokonaisuuden ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (R2) -kokonaisuuden huomioimista äidinkielen pisteytyksessä aikaisemman mukaisesti opiskelijoiden monikulttuurisuuden ja moninaisuuden lisäämiseksi vähentäen koulutuksen periytyvyyttä. 

3. Matematiikan pisteytys (luku 4.1.2) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit matematiikan pisteytykseen (luku 4.1.2) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

Juristiliitto kannattaa esitettyjä muutoksia matematiikan arvosanojen painoarvon alentamista sekä pitkän ja lyhyen matematiikan piste-eron kaventamista erityisesti muilla kuin matemaattis-luonnontietelelisillä aloilla. Vaikka luonnoksessa on todettu, että pitkän matematiikan suorittamisen on havaittu sen korreloivan opiskelijan menestykseen ja nopeampaan etenemiseen erityisen oikeustieteen opiskelijoiden osalta, on muutoksella lähtökohtaisesti toisen asteen opiskelijoiden valintamahdollisuuksia laajentava sekä jaksamista ja hyvinvointia kohentava vaikutus. 

4. Reaaliaineiden pisteytys (luku 4.1.3) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit reaaliaineiden pisteytykseen (luku 4.1.3) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

Juristiliitto pitää hyvänä reaaliaineiden pisteytyksen ja -erojen tasaamista. Nykyinen muutos vähentää taulukon ohjausvaikutusta lukio-opiskelijoiden valintoihin ja siten kannustaa opiskelijoita valitsemaan kirjoitettavat aineet oman kiinnostuksen mukaisesti ja näin menestymään kirjoituksissa paremmin. Juristiliitto katsoo, että mikään lukion yksittäinen reaaliaine ei ole toista olennaisempi oikeustieteellisen tutkinnon suorittamisessa, vaan opiskelijoiden laaja-alainen ja monipuolinen yhteiskunnallinen kiinnostus edistää erilaisista taustoista tulevien henkilöiden sisäänpääsyä. 

5. Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen pisteytys (luku 4.1.4) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen pisteytykseen (luku 4.1.4) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

– 

6. Yksittäisiä taulukoita koskevat ratkaisut (luku 4.3.) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit yksittäisiä taulukoita koskeviin ratkaisuihin (luku 4.3.) 

Kommenteissa pyydetään tarkentamaan, mitä taulukkoa kommentti koskee ja minkä hakukohteen/hakukohteiden kannalta. Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

Juristiliitto pitää hyvänä kehityksenä taulukoiden määrän laskemista. Tämä helpottaa lukio-opiskelijoiden tekemää sisäänpääsyvaatimusten vertailua eri hakukohteiden välillä sekä siirtää lopullisen hakupäätöksen tekoa lähemmäs lukiosta valmistumista. 

7. Pisteytyksen lähtökohdat ja pisteiden muodostumisperusteet (luvut 2.1. ja 4.2.) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit pisteytyksen lähtökohtiin ja pisteiden muodostumisperusteisiin (luvut 2.1. ja 4.2.) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

Juristiliitto kehottaa harkitsemaan jatkovalmistelussa kertoimen II jatkokehittämistä erityisesti äidinkielen arvosanan osalta. Nyt arvosanan L ja C erottava kerroin on ainoastaan 0,6, kun L:n ja B:n kerroin on jo 0,3. Juristiliitto katsoo, että arvosanakertoimen jyrkempää laskemista tulisi harkita. Äidinkielen osaamisen vaatimus erityisesti oikeustieteen alalla on tärkeää ja näin ollen kertoimen jatkokehittämistä olisi syytä harkita. 

8. Kynnysehdot (luku 3.2 ja liite 1) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit kynnysehtoihin (luku 3.2 ja liite 1) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

– 

9. Tasapistekriteerit (luku 3.3.) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit tasapistekriteereihin (luku 3.3.) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

Juristiliitto katsoo, että tulevaisuudessakin hakukohteilla tulee olla päätösvalta liittyen tasapistekriteerien jälkeen sovellettavalle menetelmälle. Näin ollen toimintaohjeet tasapistetilanteissa toimiseksi tulee olla jatkossakin suosituksen tasolla ja niiden hyödyntäminen vapaaehtoista. Esimerkiksi oikeustieteellisen koulutusten hakukohteiden yhteisvalinnassa käyttämä menetelmä on koettu alalla hyväksi, eikä sitä tule muuttaa. 

10. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteyttäminen (luku 3.5. ja liite 1) 

Luonnos on tältä osin kannatettava  
Luonnosta tulee tältä osin vielä muokata  

Kommentit kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteyttämiseen (luku 3.5. ja liite 1) 

Mahdolliset muutosehdotukset pyydetään esittämään konkreettisina ratkaisuehdotuksina perusteluineen. Ratkaisuehdotuksissa tulee huomioida ja kuvata ehdotuksen vaikutus pisteytyksen kokonaisuuteen. 

– 

11. Muut kommentit 

Juristiliitto pitää hyvänä, että yliopistojen todistusvalintaa koskevaa kriittistä palautetta on kuunneltu ja kehittämisprosessi on käynnistetty. Jatkokeskustelussa tulisi kuitenkin huomioida, ettei todistusvalinta tosiasiallisesti ole paras opiskelijavalintamuoto kaikille yliopistojen hakukohteille. Esimerkiksi oikeustieteellisellä alalla opiskelijavalinnoissa tulisi ensisijaisesti korostaa opiskelijan motivaatiota ja soveltuvuutta juristin tehtäviin. Nyt käytössä olevan todistusvalinnan vaikutuksia opiskelijoiden läpäisyasteeseen tulee seurata jatkossa nyt tehtävistä muutoksista huolimatta. Valintatapaa tulee jatkossakin arvioida kriittisesti ja mikäli läpäisyaste heikkenee merkittävästi erityisesti todistusvalinnalla valittujen osalta verrattuna aikaisempaan läpäisyyn, tulee valintatavasta luopua. 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot