Uutiset 13.7.2018

Naisjuristien palkka on 82 prosenttia miesjuristien ansioista – Perhevapailla myönteinen vaikutus miesjuristien ansiokehitykseen, naisilla kielteinen

Nais- ja miesjuristien palkkaeroja selittävät eniten toisistaan poikkeavat juristitehtävät: naisia toimii selvästi miehiä vähemmän johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

– Erojen kaventamiseksi haluamme Lakimiesliitossa kannustaa työnantajia palkkamaan naisia myös ylimpiin johtotehtäviin – ja toisaalta naisia hakeutumaan niihin, Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin toteaa.

Yli puolet sukupuolten välisestä palkkaerosta pystytään selittämään esimerkiksi asemaan, kokemusvuosiin ja tehtyihin työtunteihin perustuvilla tekijöillä. Tuoreiden tulosten mukaan selittämätön palkkaero juristinaisten ja -miesten välillä on 7,6 prosenttia. Vuonna 2009 ero oli 7,3 prosenttia. Ero näyttäisi kasvaneen yksityisellä sektorilla ja hieman kaventuneen julkisella puolella.

– Olemme huolestuneita siitä, ettei selittämätöntä palkkaeroa ole saatu vuosien kuluessa pienentymään, Meklin sanoo.

Myös Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander korostaa, että palkkaeroihin tulee puuttua.

– Ilman Lakimiesliiton keräämää tutkimustietoa palkkaerot sukupuolten välillä eivät nouse esille, eikä niihin voida vaikuttaa. Faktatiedoilla herätämme keskustelua aiheen ympärillä ja muistutamme työpaikkoja tasa-arvokysymysten tärkeydestä. Palkkaerojen taustoilla on niin suoranaista syrjintää kuin myös tiedostamattomuutta, Tilander huomauttaa.

Pitkät perhevapaat heikentävät palkkakehitystä      

Mielenkiintoista on, että tutkimuksen mukaan perhevapailla olleilla miesjuristeilla myöhempi ansiokehitys on parempi kuin niille miehillä, jotka eivät ole lainkaan pitäneet perhevapaita. Naisjuristien kohdalla vaikutus on puolestaan vastakkainen eli perhevapaat hidastavat ansiokehitystä erityisesti yksityisellä sektorilla.

Olennaista on kuitenkin huomata, että miehillä perhevapaat ovat tyypillisesti huomattavasti lyhempiä kuin naisilla. Perhevapaiden kielteinen vaikutus ansiokehitykseen näyttäisi liittyvän erityisesti naisten pitkiin, yli kahden vuoden poissaoloihin työelämästä. 

– Koska naisilla pitkät perhevapaat vaikuttavat palkkakehitykseen kielteisesti, on tärkeää, että perhevapaajärjestelmää uudistetaan jatkossa nykyistä tasa-arvoisemmaksi, sanoo Meklin.

– Kyselyn tulosten pohjalta voidaan arvioida, että nykyistä tasaisemmin pidetyillä perhevapailla voisi olla myönteinen vaikutus molempien vanhempien ura- ja ansiokehitykseen, eikä suinkaan päinvastoin.               

Naisten ja miesten palkkaerot käyvät ilmi Lakimiesliiton teettämästä palkkatutkimuksesta ja sen tietojen pohjalta laaditusta palkkaeroja kartoittavasta jatkoselvityksestä. Lakimiesliitto kerää palkkatietoja vuosittain. Juristimiesten ja -naisten palkkaeroja on kuitenkin selvitetty viimeksi vuonna 2009. Tuoreet tulokset perustuvat vastaajien ansioihin lokakuussa 2017.

Palkkaerotutkimuksen tietoja käytetään syksyllä 2018 uudistettavan Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman taustamateriaalina. Ohjelmassa määritellään liiton tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle.

Lue tutkimus tästä.

Lisätietoja:

Jaana Meklin, työelämäasioiden päällikkö, p. 0400 741 686

Jore Tilander, toiminnanjohtaja, p. 041 458 0030

Janne Laukkanen, viestintäjohtaja, p. 040 588 1925

Lisää uutisia

Kaikki uutiset