Uutiset 22.12.2021

Miten oikkarit työllistyvät? Juuri valmistunut sijoittumistutkimuksemme kertoo

Tänä syksynä kysely lähti noin tuhannelle aikavälillä 1.1.2020– 31.7.2021 valmistuneelle ja vastauksia saatiin yhteensä noin 400. Erityisesti tänä vuonna haluttiin selvittää, onko korona-aika vaikuttanut opintojen jälkeiseen työllistymiseen.

Oikeustieteilijät työllistyvät edelleen hyvin ja suurin osa vastavalmistuneista työskentelee koulutusta vastaavissa tehtävissä

Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että vastavalmistuneiden työllisyysaste ei ole merkittävästi heikentynyt korona-aikana. Vastaajista 90 prosenttia kertoi työskentelevänsä tällä hetkellä tutkintoa vastaavassa työ- tai virkasuhteessa. Muutama toimi juridisen alan yrittäjänä ja noin yhdeksän prosenttia vastaajista ei ollut vielä työllistynyt tutkintoa vastaavaan tehtävään.

Lähes 60 prosentilla vastaajista oli jo työpaikka valmistuessaan ja yli 60 prosenttia työllistyneistä oli työskennellyt saman työantajan palveluksessa jo opiskeluaikana. Jos työpaikkaa ei ollut valmistumishetkellä, niin 36 prosenttia vastaajista oli kuitenkin löytänyt tutkintoa vastaavan työtehtävän puolen vuoden sisällä valmistumisesta.

Ensimmäisistä työpaikoista kolme neljästä sijaitsi pääkaupunkiseudulla. Muista oikeustieteen opiskelukaupungeista Turkuun oli työllistynyt noin viisi prosenttia vastaajista, Rovaniemelle noin kaksi prosenttia ja Joensuuhun ja Vaasaan molempiin alle prosentti vastaajista. Ulkomailla työskenteli yksi prosentti vastaajista.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta työskentelee tällä hetkellä asiantuntijatehtävissä ja neljä viidestä kokonaan lakimiestehtävissä. Kolmella neljästä työssä myös edellytetään nimenomaan OTM-tutkintoa. Työnantajana 35 prosentilla oli asianajo- tai lakiasiaintoimisto. Seuraavaksi eniten työnantajana vastavalmistuneille toimivat valtion virastot ja rahoitusalan sekä muiden alojen yritykset.

Mikä edesauttoi työllistymistä?

Suurin osa vastanneista oli työskennellyt säännöllisesti jo opintojen aikana. Oman alan töissä oli työskennelty keskimäärin 28 kuukautta opintojen aikana.
Tutkimuksessa kysyttiin myös avoimissa kysymyksissä, minkä vastaajat uskoivat erityisesti vaikuttaneen tai edesauttaneen työllistymistä. Tyypillisimmin vastaajat mainitsivat työkokemuksen vaikuttaneen työllistymiseen. Lisäksi mainintoja saivat opintojen suuntaus, oma motivaatio sekä kehitysmyönteinen asenne, kansainvälisyys, hyvät kirjalliset ja suulliset taidot, verkostot, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä harrastukset ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Tutkimuksessa pyydettiin myös avoimia vastauksia kysymykseen, mikä olisi ensisijainen keino kehittää OTM-tutkintoa siten, että se antaisi opiskelijalle paremmat eväät työelämään. Vastauksia avoimeen kysymykseen tuli yhteensä 217. Useassa vastauksessa nousi esiin soveltavat opinnot. Työelämän kannalta tärkeänä pidettiin myös substanssitaitoja sekä työelämätaitoja. Työelämäyhteistyötä pitäisi myös vastaajien mielestä ylipäätään kehittää.

Miltä vastavalmistuneiden tulevaisuus näyttää?

Tutkimuksen mukaan vastavalmistuneet näkevät todennäköisinä vaihtoehtoina tulevaisuuden kannalta asianajotutkinnon suorittamisen, tuomioistuinharjoittelun tai yli puolen vuoden perhevapaan. Vähemmän todennäköisinä vaihtoehtoina nähtiin LLM-tutkinto ulkomailla, toinen korkeakoulututkinto tai oman yrityksen perustaminen.
Tulevaisuuden toimialoina eniten kiinnostusta herättivät ministeriön ja valtion työpaikat. Myös asianajotoiminta, tuomioistuinlaitos ja yritystoiminta nähtiin kiinnostavina vaihtoehtoina.

Vaikuttamistyön osalta avoimissa vastauksista nousi esiin, että Lakimiesliiton toivottiin aktiivisesti tuovan esiin liiton palkkasuosituksia, jotta ne toteutuisivat vastavalmistuneiden osalta nykyistä paremmin.

Tutkimustulokset koottuna pdf-tiedostoon »

Lisää uutisia

Kaikki uutiset