Uutiset 30.9.2020

Lakimiesliitto lausui seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Oikeusministeriö asetti huhtikuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella rikoslain (39/1889) seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun kokonaisuudistus. Työryhmä sai mietintönsä valmiiksi kesällä, ja oikeusministeriö on pyytänyt Lakimiesliitolta lausuntoa mietinnöstä. Keskeinen muutosehdotus mietinnössä on raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi. Toisin sanoen raiskauksesta voitaisiin tuomita tilanteissa, joissa on ollut selvää, ettei uhri halua sukupuoliyhteyttä, vaikka teko ei sisällä väkivaltaa tai uhri ei ole varsinaisesti vastustanut tekoa.

Nykyinen rikoslain 20 luku on monesta ajallisesta kerrostumasta koostuva sirpaleinen kokoelma säännöksiä. Tästä syystä Lakimiesliitto on esittänyt Oikeusvaltio-ohjelmassaan, että seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö tulisi uudistaa kokonaisuudessaan siten, että samalla otettaisiin huomioon myös suostumusta sekä rangaistusten oikeasuhtaisuutta koskeva keskustelu.

Lausunnossaan Lakimiesliitto kannattaa vapaaehtoisuuden puutteen sisällyttämistä seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkistötekijäksi, mikä vahvistaisi seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Lakimiesliitto pitää perusteltuna, että voimakas päihtymystila ja heikentynyt tajunnantila sekä tilanteen äkillisyys lisätään säännöksiin sellaisten tilanteiden varalta, joissa teon kohteella ei ole mahdollisuutta muodostaa tai ilmaista tahtoaan. 

Kritiikkiä Lakimiesliiton puolelta herätti erityisesti uudeksi rikosnimikkeeksi esitetty ”seksuaalinen kajoaminen”, sillä se on terminä epäselvä, eikä kuvaa teon luonnetta riittävällä tarkkuudella.

Lakimiesliitto kannattaa lapsiin kohdistuvien säännösten eriyttämisen omaksi kokonaisuudekseen sekä sukupuoliyhteyksien ja seksuaalisten tekojen säätämistä rangaistavaksi sellaisenaan lapsenraiskaukseksi tai seksuaaliseksi kajoamiseksi lapseen. Nimenomaisesti säädettyyn 12 vuoden ikärajaan Lakimiesliitto suhtautuu varauksellisesti. 

Seksuaalirikoksista langetettavien rangaistusten osalta Lakimiesliitto kiinnittää huomiota koko rikoslain sisäiseen loogisuuteen, ja erityisesti niiden suhdetta rikoslain 21 luvun henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rangaistustasteikkoihin.

Lakimuutosten lisäksi Lakimiesliitto peräänkuuluttaa huomion kiinnittämistä koko prosessin kestoon, joka pitkittyessään on erityisesti uhrin näkökulmasta omiaan lisäämään tämän kärsimystä. Erityisesti tähän tulee kiinnittää huomiota silloin, kun kysymys on alaikäisiin kohdistuneista teoista. 

Koko lausunnon voi lukea täältä.

Lisää uutisia

Kaikki uutiset