Uutiset 9.2.2018

Kunta-alan neuvottelutulos – ei täydellinen mutta plussan puolella

Kunta-alan palkkakehitys ei eriydy yksityisestä sektorista enempää ainakaan sopimuskorotusten vuoksi. Palkkaratkaisu painottuu yleiskorotuksiin, kuten JUKO vaati. Paikallinen järjestelyerä tulee työllistämään luottamusmiehiä, mutta onneksi vain kerran sopimuskauden aikana.

Kaksi yleiskorotusta: yht. 2,25 % 1.5.2018 26 euroa, mutta vähintään 1,25 % (ns. taitepiste 2080 euroa) sekä 1.4.2019 1 %. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 1,2 %.

Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin taikka vastaaviin. Työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä oman ryhmänsä. Esimies- ja johtotehtävissä olevien ja palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkan on oltava suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmiensä palkkaan.

Mikäli paikallisten erien kohdennuksesta ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja päättää niiden käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin taikka vastaaviin.

Paikallinen sopiminen

Sopimuskaudella lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista erillisen paikallista sopimista koskevan määräyksen rajoissa. Teoriassa vaihtaminen on ollut aiemminkin mahdollista, mutta käytännössä vaihtamisesta ei ole tehty paikallisia sopimuksia. Jos paikallinen sopimus tehdään, edellyttää vaihtaminen vielä työntekijän tai viranhaltijan ja työnantajan kesken tehtävää sopimusta. Vapaan aikana maksetaan pitämisajankohdan varsinainen palkka ja se kerryttää vuosilomaa.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema

Luottamusmiehen asemaan tulee parannuksia ja pienoinen parannus tulee myös työsuojeluvaltuutetun korvauksiin. Pääluottamusmiehelle tai vastaavalle luottamusmiehelle annettava työstä vapautus on vähintään työpäivä viikossa 105 (aiemmin 120) hänen edustamaansa viranhaltijaa/työntekijää kohde. Korvaukset nousevat 7 prosenttia ja edustettavien lukumäärään tulee yksi uusi porras yli 700 edustettavasta alkaen. Tässä uudessa portaassa korvaus on 260 euroa kuukaudessa. Työsuojeluvaltuutetun palkkio nousee 94 euroon ja yli 700 edustettavan työsuojeluvaltuutetulla se on 260 euroa kuukaudessa. Nämä muutokset ovat voimassa sopimuskauden ajan.

Palkkaohjelma

Palkkaohjelma sisältää kuntien ja yksityisen sektorin ansiokehitys- ja ansiotasoerojen selvityksen ja sitä seuraavan neuvotteluvaiheen. Neuvotteluvaiheessa on tarkoitus sopia mahdollisista palkkauksellista takamatkaa korjaavista toimista.

Uudet työryhmät

Sopimuskaudelle tulee neljä työryhmää: palkkausjärjestelmää kehittävä työryhmä, sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä arvioiva työryhmä, työssä oppimista ja ohjausta käsittelevä työryhmä sekä etätyö-ryhmä. Lisäksi tulee KVTES:n liitteiden 3 ja 4 piirissä olevien työehtoja kehittävä työryhmä, jossa kaikki
pääsopijajärjestöt ovat edustettuina. Tämä työryhmä jakautuu erillisiin Teho- ja SOS-työryhmiin. Työryhmässä on tarkoitus varautua sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulosta johtuviin muutoksiin.

Sopimusjärjestelmän uudistamisesta, kuten maakuntiin ja uudistuviin kuntiin tulevista työehtosopimuksista, aletaan neuvotella erikseen kunnan pääryhmässä. Sote-työryhmä ei siten tarkoita niin sanotun hoitajasopimuksen valmistelua, kuten virheellisesti on uutisoitu.

Päättyneen sopimuskauden työryhmien anti

Päättyneellä sopimuskaudella oli työaikalukua uudistava YTA-työryhmä ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työehtoja kehittävä VAKA-työryhmä. Kummastakin työryhmästä saatiin paljon positiivisia muutoksia. Näistä kerromme tarkemmin, kunhan JUKOn hallitus ensi viikolla ottaa kantaa neuvottelutulokseen.

Lomarahaleikkausten kompensaatio

Lomarahaleikkausten kompensaation sijaan puhumme tulevaisuuteen suuntaavasta tuloksellisuuserästä ja työn ja perheen yhteensovittamista helpottavista ja tasa-arvoa parantavista uudistuksista.

Jokaiselle kunnan palveluksessa olevalle maksetaan tammikuussa 2019 paikallinen kertaerä. Sen suuruus on 9,2 % varsinaisesta palkasta. Kertaerä edellyttää, että kunnassa on tai sinne tehdään tuloksellisuusoh-jelma tms. strateginen ohjausväline. KunTeko-ohjelmaan voidaan hyödyntää tässä yhteydessä. Muita kriteerejä ei tule. Kertaerän arvo työvoimakustannuksineen on 135 miljoonaa euroa. Sen rahoitukseen ei ole korvamerkitty ulkopuolista tukea.

Palkallinen isyysvapaa pitenee kuudesta päivästä 12 päivään. Tilapäinen enintään neljän päivän mittainen hoitovapaa (kolme päivää näistä palkallisia) on nykyisin mahdollista alle 10-vuotiaan, äkillisesti sairastu-neen lapsen hoitamiseksi. Ikäraja nousee 12 vuoteen.

Lisäksi takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan johdosta tehtävästä sairaus-ajan palkan takaisinperinnästä luovutaan.

JUKOn hallitus käsittelee neuvottelutulosta ensi viikolla. Tarkka ajankohta selviää, kunhan neuvottelutilanne valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla alkaa selvitä.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872
toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798

Lisää uutisia

Kaikki uutiset