Uutiset 23.1.2020

Juristförbundet: Större satsningar på den svenskspråkiga juristutbildningen – ingen splittring

– En splittring av den svenskspråkiga juris magisterexamen stärker inte den viktiga svenskspråkiga juristutbildningens ställning i Finland, snarare tvärtom.   Det finns ett begränsat antal kompetenta svenskspråkiga lärare och forskare att tillgå. I stället för att splittra resurserna är det förnuftigare att stärka den svenskspråkiga utbildningen av juris magistrar vid Helsingfors universitet, konstaterar Juristförbundets verksamhetsledare Jore Tilander.

I dag tar Helsingfors universitet in svenskspråkiga studerande till juris magistersstudier i Helsingfors och enheten i Vasa varje år. I bägge enheterna kan man även avlägga en tvåspråkig examen. Därtill utbildar Åbo Akademi årligen ett tjugotal rättsnotarier (ON) på svenska, som kan fortsätta sina magistersstudier vid Helsingfors universitet och Åbo universitet.  

Juristförbundet anser det vara viktigt att man satsar mera på den svenskspråkiga utbildningen vid Helsingfors universitet för att kunna trygga en utbildning på hög nivå och en landsomfattande tillgång till jurister som behärskar svenska.

– Genom att koncentrera den svenskspråkiga juristutbildningen allt starkare till fakulteten vid Helsingfors universitet kan man utnyttja de tillgängliga undervisnings- och forskningsresurserna maximalt. Fakulteten erbjuder såväl svenska som finska kurser gemensamma för alla.  En liten enspråkig enhet kan inte ha ett lika brett kursutbud.  Helsingfors styrka är således universitetets tvåspråkighet, säger Tilander.

– Helsingfors universitets enhet i Vasa tryggar en tvåspråkig utbildning i kustområdet, och den har fungerat ypperligt. Om det ändå framgår att exempelvis den offentliga sektorn lider brist på svenskspråkiga jurister kunde man sätta in mera resurser i Vasaenhetens verksamhet.  Genom att utöka auskulteringsplatserna och förlägga dem till de svenskspråkiga kustregionerna kunde man stärka tillgången till jurister som behärskar svenska i svenskspråkiga områden.  

Samtidigt som Juristförbundet motsätter sig en splittring av de svenskspråkiga och tvåspråkiga undervisningsresurserna förutsätter förbundet att personer som avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi erbjuds en möjlighet att studera till juris magister precis som alla andra rättsnotarier som avlagt sin examen vid andra universitet.  Ansvaret för dessa studenter ska fördelas på de övriga utbildningsenheterna.  Juristförbundet understryker att modersmålet inte får utgöra ett hinder för att slutföra en juris examen.

Närmare uppgifter:

Jore Tilander, verksamhetsledare, Juristförbundet, t. 041 458 0030
Janne Hälinen, rättspolitisk expert, Juristförbundet, t. 044 567 8163

 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset