Uutiset 7.4.2021

Haku opiskelijaedustajaksi Lakimiesliiton valiokuntiin ja toimitusneuvostoon on käynnissä!

Hae opiskelijaedustajaksi Lakimiesliiton valiokuntiin ja Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon! 

Lakimiesliitossa toimii useita hallituksen alaisia valiokuntia, joissa myös oikkareilla on edustus. Valiokuntien opiskelijajäseneksi voi hakea kuka tahansa Suomen Lakimiesliiton opiskelijajäsen. Valiokunnissa on mahdollisuus päästä tutustumaan lakimieskunnan edunvalvontatyöhön, saada uutta näkökulmaa eri sektorien ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutustua Lakimiesliiton valiokunnissa toimiviin lakimiehiin. Toimitusneuvoston opiskelijaedustajana sinulla taas on mahdollisuus tuoda opiskelijanäkökulmaa lehden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Toiminnasta kiinnostuneen on mahdollista hakea useampaa valiokuntapaikkaa sekä toimitusneuvostoon, mutta voi tulla valituksi vain yhteen paikkaan. Hakiessaan useampaan kuin yhteen valiokuntaan on laitettava hakemansa paikat prioriteettijärjestykseen. Valinnoissa hakijalta edellytetään erityisesti motivaatiota ja intoa valiokunnan ja Lakimiesliiton toimintaan. Tämän lisäksi eduksi lasketaan mm. valiokunnan toiminta-alueen aiempi tuntemus, aiempi kokemus Lakimiesliitosta ja sen toiminnasta sekä kokemus järjestötoiminnasta. Toimitusneuvoston osalta valinnassa nähdään etuna aiempi kokemus toimitusalalta tai lehtien toimittamisesta. Valinnoissa huomioidaan myös alueellinen edustavuus. Valiokunnan opiskelijajäsenet toimivat yhteistyössä opiskelijakoordinaattorien ja opiskelijavaliokunnan kanssa. Opiskelijaedustajat ovat osa Lakimiesliiton oikkarivaikuttaja-tiimiä ja pääsevät halutessaan osallistumaan liiton opiskelijatoiminnan toteuttamiseen. 

Haussa olevat valiokuntien opiskelijapaikat 

Julkisen sektorin valiokunta – 1 opiskelijajäsen, 1 varaopiskelijajäsen 
Jäsenpalveluvaliokunta – 1 opiskelijajäsen 
Tulevaisuusvaliokunta – enintään 3 opiskelijajäsentä 
Oikeuspoliittinen valiokunta – 1 opiskelijajäsen 
Yksityissektorin valiokunta – 1 opiskelijajäsen

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto – 1 opiskelijajäsen 
  

Hakumenettely ja valiokuntakausi 

Opiskelijaedustajat valitaan vuoden kestävälle kaudelle. Kausi alkaa 1.7.2021 ja päättyy 30.6.2022. Valiokunnat kokoustavat syksyllä ja keväällä keskimäärin kerran kuussa, toimitusneuvosto noin 4-6 kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkioita ja mahdolliset matkakulut kokouksiin korvataan. 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen opiskelijat@juristiliitto.fi viimeistään torstaina 20.5.2021. Lähetä viesti otsikolla ”Valiokuntahaku 2021” tai “Toimitusneuvostohaku 2021”. Valinnat tekee Lakimiesliiton hallitus kesäkuun kokouksessaan opiskelijavaliokunnan esityksestä. 

 
Tietoa valiokuntien toiminnasta 

Tulevaisuusvaliokunta 
Valiokunnan tehtävänä on tuottaa tietoa ja aloitteita liiton toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi. Valiokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa lakimiesidentiteetin vahvistaminen, Lakimiesliiton imagon kehittäminen, tutkimustoiminnan seuranta ja kehittäminen sekä koulutuspoliittinen edunvalvonta. Valiokunta seuraa ja vaikuttaa oikeustieteelliseen peruskoulutukseen, oikeustieteellisen koulutuksen sisältöön ja määrään sekä alan täydennyskoulutukseen. 

Yksityissektorin valiokunta 
Valiokunta vaikuttaa Lakimiesliiton yksityisen sektorin jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin. Valiokunnan tehtävänä on mm. vaikuttaa neuvottelu- ja sopimustoimintaan, tehdä tarvittaessa aloitteita ja antaa lausuntoja sekä linjata, seurata ja tarvittaessa päättää yksityissektorin lakimiesten edunvalvonnasta. 

Julkisen sektorin valiokunta  
Valiokunta vaikuttaa julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoimintaan ja julkisella sektorilla toimivien jäsenten ammatillisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin etuihin. 

Oikeuspoliittinen valiokunta 
Valiokunta vastaa lainsäädäntöhankkeita koskevien lausuntojen valmistelusta ja muiden oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta. 

Jäsenpalveluvaliokunta 
Valiokunta kehittää ja koordinoi liiton jäsenpalvelutoimintaa eli muun muassa aluetoimintaa, jäsenistölle kohdistuvaa koulutusta, jäsenhankintaa, jäsenetuja ja jäsenpalveluasioita sekä jäsentapahtumia. 

Lakimiesuutisten toimitusneuvosto 

Lakimiesuutisten toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia juttuaiheita ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen. 

 

Jäitkö kaipaamaan jotain tietoa valiokunnista tai opiskelijaedustajan tehtävistä? Lisätietojaantavat opiskelijakoordinaattorit Noona Hanni ja Anni Marttala (opiskelijat@juristiliitto.fi). 

  

************************************************************************************ 

Sök till studeranderepresentant i Juristförbundets utskott och i Juristnytts redaktionsråd! 

I Juristförbundet fungerar flera olika utskott, i vilka det förutom juristmedlemmar också finns studeranderepresentation.  Alla som är studerandemedlemmar i Finlands Juristförbund har behörighet att ansöka om att bli studeranderepresentanter i ett utskott. I utskotten har man som studerandemedlem en unik möjlighet att bekanta sig med juristkårens intressebevakningsarbete, få nya synvinklar på aktuella frågor inom olika sektorer samt lära känna jurister som är verksamma inom Juristförbundet. Som redaktionsrådets studeranderepresentant har du möjlighet att föra fram studerandesynpunkter vid tidningens planering och utveckling. 

Om sökanden så vill, kan han eller hon samtidigt ansöka om lediganslagna platser i flera utskottsamt i redaktionsrådet. Man kan dock väljas till endast en plats. Ifall sökanden söker till flera utskott/redaktionsrådet bör han eller hon rangordna sina ansökningsmål i prioritetsordning. Vid valet av representanter betonas särskilt motivation och iver att delta i utskottets och Juristförbundets verksamhet. Dessutom ses tidigare kunskap om utskottets verksamhetsområde som en fördel. Även tidigare erfarenhet av Juristförbundet och dess verksamhet samt erfarenhet av föreningsverksamhet ses som fördelar. I valet av representanten i redaktionsrådet ses tidigare erfarenhet från tidningsbranschen som en fördel. I valet av representanter beaktas olika områdens representation. Utskottens studerandemedlemmar verkar i samarbete med studerandekoordinatorerna samt studerandeutskottet (OVK). Studerandemedlemmarna är en del av Juristförbundets nätverk av juridikstuderande och får delta i förverkligandet av Juristförbundets studerandeverksamhet. 

Lediganslagna utskottsplatser för studerande 

Offentliga sektorns utskott – 1 studerandemedlem, en suppleant 
Utskottet för medlemsservice – 1 studerandemedlem 
Framtidsutskottet  - inte mer än 3 studerandemedlemmar 
Rättspolitiska utskottet – 1 studerandemedlem 
Privata sektorns utskott - 1 studerandemedlem 

Juristnytts redaktionsråd – 1 studerandemedlem 

 

Ansökningsförfarandet och verksamhetsperioden 

Studeranderepresentanterna väljs för en period på ett år. Perioden börjar 1.7.2021 och tar slut 30.6.2022. Utskotten har möte ca en gång i månaden på hösten och på våren, redaktionsrådet har möten ca 4-6 gånger per år. Det betalas ut mötesarvoden för mötena och eventuella resekostnader till mötena ersätts. 

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till adressen opiskelijat@juristiliitto.fi senast 20.5.2021. Rubricera mejlet ”Utskottsansökan 2021” eller “Redaktionsrådsansökan 2021”. Juristförbundets styrelse väljer representanterna på sitt möte i juni på förslag av studerandeutskottet. 

  

Information om utskottens verksamhet 

Framtidsutskottet 
Utskottets uppgift är att producera information och initiativ för att stöda förbundets långsiktiga planering och riktning. Till utskottets uppgifter hör bland annat att stärka juristidentiteten, att utveckla Juristförbundets image, att följa upp och utveckla forskningsverksamheten samt utbildningspolitisk intressebevakning.  Utskottet följer med och påverkar den juridiska grundutbildningen, den juridiska utbildningens innehåll och omfattning samt branschens vidareutbildning. 

Privata sektorns utskott 
Utskottet verkar för de professionella, ekonomiska och samhälleliga intressena för förbundets medlemmar som arbetar inom den privata sektorn. Utskottets uppgift är bl.a. att påverka förhandlings- och avtalsverksamheten, vid behov göra initiativ och ge utlåtanden samt dra upp linjer för, följa upp och besluta om intressebevakningen för jurister inom den privata sektorn. 

Offentliga sektorns utskott  
Utskottet påverkar avtalsverksamheten inom den offentliga sektorn samt universitetens avtalsverksamhet. Utskottets uppgift är också att verka för de professionella, ekonomiska och samhälleliga intressena för medlemmarna inom den offentliga sektorn. 

Rättspolitiska utskottet  
Utskottet ansvarar för beredningen av utlåtanden gällande lagstiftningsprojekt samt för beredningen och planeringen av övriga rätts- och samhällspolitiska ärenden. 

Utskottet för medlemsservice 
Utskottet utvecklar och koordinerar förbundets medlemsserviceverksamhet, dvs. bland annat den lokala verksamheten, utbildningarna som ordnas för medlemmarna, medlemsanskaffningen, medlemsförmånerna och medlemsevenemang. 

Juristnytts redaktionsråd 

Juristnytts redaktionsråds uppgift är att övervaka tidningens linje bl.a. genom att utvärdera tidningens innehåll och layout, planera nytt innehåll och aktivt delta i utvecklandet av tidningen. 

 

Funderar du på någonting gällande utskotten eller redaktionsrådet eller studeranderepresentanternas uppgifter? Tveka inte att ta kontakt med studerandekoordinatorerna Noona Hanni och Anni Marttala för mera information (opiskelijat@juristiliitto.fi)! 

Lisää uutisia

Kaikki uutiset