Uutiset 13.6.2013

Asianajo- ja lakiasiaintoimistot työsuojeluvalvonnan kohteena

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

TIEDOTE 13.6.2013

Asianajo- ja lakiasiaintoimistot työsuojeluvalvonnan kohteena

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue aloittaa valvontahankkeen, joka kohdistetaan asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin. Viime aikoina etenkin nuorten lakimiesten ylipitkät työpäivät ja pimeä ylityö ovat nousseet esille mediassa. Työsuojelutarkastuksilla halutaan nyt huolehtia, että alalla noudatetaan työaikalakia ja työturvallisuutta koskevia perussäännöksiä.

Tämän vuoden loppuun mennessä Etelä-Suomen alueen asianajo- ja lakiasiaintoimistoihin tehdään noin 70 työpaikkatarkastusta. Ensivaiheessa tarkastuskohteiksi valitaan työpaikat, joissa on vähintään viisi työntekijää. Tarkastajat ottavat etukäteen yhteyttä tarkastettaviksi valittuihin työpaikkoihin tarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. 

Tarkastaja arvioi työpaikkatarkastuksella, noudatetaanko työpaikalla lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia. Työsuojelutarkastuksilla käsitellään:

  • työsuojelun yhteistoimintaa
  • lakisääteisen työterveyshuollon järjestämistä ja toteutumista
  • työn vaarojen selvittämistä ja arviointia
  • työpaikan toimintakäytäntöjä psykososiaalisen kuormituksen hallintaan
  • työaikalain soveltamista, työaikakirjanpitoa ja ylitöiden enimmäismääriä.

Psykososiaaliset kuormitustekijät työsuojeluriski

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työssä korostuvat erityisesti työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Haitallista kuormittumista voivat aiheuttaa esimerkiksi liiallinen työmäärä, kohtuuton aikapaine, työhön sidonnaisuus, suuri tietomäärä, vaikeat vuorovaikutustilanteet asiakastyössä tai puutteellinen esimiestuki.

Tarkastaja arvioi, onko työpaikalla toimivat käytännöt psykososiaalisten kuormitustekijöiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi. Valvonnan lähtökohtana toimii työnantajan velvollisuudeksi säädetty työpaikan vaarojen arviointi. Työnantajan tulee järjestelmällisesti tunnistaa, minkälaisia kuormitustekijöitä työpaikalla esiintyy ja arvioida, aiheuttavatko ne terveydelle vaaraa. Arvioinnin perusteella työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin terveysvaaran välttämiseksi esimerkiksi mitoittamalla työ työntekijöiden edellytysten mukaisesti. Tarkastajat muistuttavat, ettei psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ole riittävää reagoida vasta sitten, kun työntekijä jää sairauslomalle.

Työterveyshuolto toimii tärkeänä asiantuntijatahona työpaikan tukena psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Tarkastuksilla kiinnitetään siksi huomiota lakisääteisen työterveyshuollon toteutumiseen, ja etenkin siihen, että työpaikalla on ajan tasalla oleva työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja yhteistoiminnassa tehty kirjallinen toimintasuunnitelma.

Työaikalakia on pääsääntöisesti sovellettava

Työaikalain tarkoituksena on suojata työntekijää tekemästä liikaa työtä. Työnantajan on kirjattava työntekijöittäin kaikki tehdyt työtunnit, ja huolehdittava ettei ylityön enimmäismääriä ylitetä. Tarkastajat muistuttavat, että työaikalain soveltaminen työpaikalla on pääsääntö. Jos työpaikalla katsotaan työn rajautuvan pois työaikalain piiristä esimerkiksi sen takia, että työtä on tehtävien tai työntekijän aseman perusteella pidettävä yrityksen johtamisena tai välittömästi johtamistehtävään rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä, tulee asia perustella tarkastuksella. Pelkästään se, että lakimies tekee itsenäistä asiantuntijatyötä, ei sulje häntä työaikalain ulkopuolelle.

Työsuojelua koskevien säädösten ja määräysten noudattamisen valvonta on työsuojeluviranomaisten tehtävä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

 Lisätietoja:

Lisää uutisia

Kaikki uutiset