Uutiset 28.1.2014

Aluehallintouudistus/maistraattien organisaatiorakenteen selvittäminen

Suomen Lakimiesliitto ry:n kannanotto

Suomen Lakimiesliitto esittää hallituksen esityksen lykkäämistä siltä osin, kun se koskee maistraattien liittämistä aluehallintovirastoihin. Lakimiesliitto esittää myös työryhmän nimittämistä selvittämään tarkemmin maistraattien organisaatiorakenteen eri vaihtoehtoja.

Edellä mainittuun työryhmään tulee nimetä maistraattien edustajia ja JUKO ry:n sekä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen edustajia. Työryhmä tulee nimetä pikaisella aikataululla.

Asiasta on tehty selvityksiä ja annettu lausuntoja. Niiden pohjalta toteamme, että lisäselvitystä vaativia asioita ovat muun muassa seuraavat:

  • hallinnon ja ohjaustarpeen määrä
  • ohjausjärjestelmän muoto
  • eri vaihtoehdoista aiheutuvat lisäkustannukset ja säästöt, kuten hallinto- ja tukitehtävistä sekä johtamisesta saatavat henkilötyövuosisäästöt eli taloudelliset vaikutukset
    kokonaisuudessaan
  • maistraattien toiminnan erityispiirteet sekä asiakasnäkökulman toteutuminen erityisesti siten, että maistraattien palveluja tarjotaan riittävän useassa toimipisteestä kansalaisten tasapuolinen palvelujen saanti turvaten

Lisäselvitys tarvitaan, sillä yhdistämisen oikeudellisia, organisatorisia ja taloudellisia vaikutuksia on tai alimitoittaen. Riittävää huomiota ei ole kiinnitetty ja resurssiohjauksen on katsottu toimivan hyvin, asiantuntevasti ja tehokkaasti. Asiaan liittyvissä lausunnoissa on myös korostettu, että ohjauksen tulisi säilyä itsenäisenä ja strategiaa tukevana sekä olla selkeästi yhden tason vastuulla. Myös sitä on korostettu, että hyvin käyntiin lähteneiden maistraattien prosessinkehittämistyöryhmien työn jatkuvuus ja riittävät valtuudet tulisi turvata jatkossakin.

Lisäksi huomiota tulisi jatkoselvityksessä kiinnittää siihen, että asiantuntija-asiakaspalvelua antavan viranomaisen yhdistäminen sitä ohjaavaan ja valvovaan viranomaiseen on Suomen hallintojärjestelmälle vieras ajatus ja kansalaisten näkökulmasta se voi muodostua oikeusturvaa ja viranomaisuskottavuutta vaarantavaksi tekijäksi. Huomioon tulisi ottaa myös toiminnan yhtenäisyyden ja palvelujen yhdenmukaisuuden takaaminen koko valtakunnan alueella sekä yhteistyön toimivuus sidosryhmien kuten asianajajien ja tuomioistuimien kanssa. Lakimiesliitto myös huomauttaa, että oikeustieteellinen tutkinto tulisi säilyttää kelpoisuusehtona henkikirjoittajan virkaan.

Erityistä huomiota tulee kaikissa muutosprosesseissa kiinnittää henkilöstön asemaan ja jaksamiseen. Tiheästi toistuvat organisaatiomuutokset aiheuttavat epävarmuutta ja stressiä sekä henkistä kuormitusta. Henkilöstöllä tulee aidosti olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin muutoksiin. Henkilöstö tulee ottaa mukaan muutosten suunnitteluun mahdollisimman varhain ja henkilöstön tiedonsaannista muutoksen edetessä on huolehdittava. Lisäksi on huolehdittava riittävästä tuesta muutoksen eri vaiheissa ja muutosturvaan liittyvistä konkreettisista kysymyksistä.

Helsingissä 23.1.2014

SUOMEN LAKIMIESLIITTO –
FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Lisää uutisia

Kaikki uutiset