Lausunnot 1.7.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Suomen Lakimiesliitto kunnioittavimmin lausuu valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta seuraavaa:

Lakimiesliitto kannattaa esitystä ja sen tavoitteita. Viime vuosina lisääntynyt etätyön tekeminen puoltaa korvaussuojan laajentamista etätyöolosuhteissa sattuneisiin työtapaturmiin nykytilannetta kattavammin. Esitysluonnoksen säännökset täydentävät hyvin voimassa olevaa työtapaturmiin sovellettavaa sääntelyä ja ne parantavat valtion henkilöstön vakuutusturvaa.

Lakimiesliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, ettei esitysluonnokseen ole otettu mukaan tapaturma- ja ammattitautilain 13 luvun mukaisista vahingoittuneen kuoleman johdosta maksettavia korvauksia koskevista säännöksistä kuin hautausapuun ja vainajan kuljetuskustannuksiin liittyvät säännökset. Ehdotus ei siten kata mainitun lain säännöksiä koskien oikeutta perhe-eläkkeeseen tapaturmasta aiheutuneessa kuolemantapauksessa, mikä jättää valtion viranomaiset ja työntekijät perheenjäsenineen muita heikompaan asemaan. Lakimiesliitto ehdottaakin tämän vuoksi, että jatkovalmistelussa nämä säännökset tulisi lisätä esitykseen.

Lakimiesliitto pitää myös ongelmallisina niitä menettelyä koskevia säännöksiä, jotka poikkeavat merkittävästi työtapaturma- ja ammattitautilaista ottaen huomioon, että esityksessä viitataan juuri mainittuun lakiin. Esityksessä on muun muassa poikkeuksia korvausten rajoituksiin ja määräaikoja koskeviin erityissäännöksiin. Nämä poikkeukset voivat aiheuttaa vahingonkärsijälle epäselvyyttä sovellettavista säännöksistä ja aiheuttaa siten ongelmatilanteita oikeuksien toteutumisessa. Tämän vuoksi Lakimiesliitto kannattaa Akava ry:n, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, STTK ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n yhteisessä lausunnossa olevia ehdotuksia siitä, että korvausten määriin sekä korvausasian vireille panoon ja käsittelyyn sovellettaisiin työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä.

Lakimiesliitto ei myöskään kannata esityksen mukaista muutoksenhaun rajoittamista. Vahingonkärsijällä tulee olla työtapaturma- ja ammattitautilain 237–238 §:ien mukainen muutoksenhakuoikeus myös etätyössä sattuneen vahingon johdosta. Valtion viranomaisia ja työntekijöitä ei voida asettaa eri asemaan ainoastaan sillä perusteella, että vahinko on sattunut etätyössä eikä “työpaikalla”. Tätä puoltaa myös perus- ja ihmisoikeutena turvattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Lakimiesliitto katsoo siten, että etätyössä tapahtuvien tapaturmien osalta muutoksenhaun tulee olla vastaava kuin mitä työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiin on kirjattu.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot