Lausunnot 27.5.2021

Lausunto turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä

 

1. Onko nykytila mielestänne riittävä varmistamaan avustajien pätevyyden?                                    

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että turvapaikanhakijoiden saama oikeusapu tulee olla riittävää ja laadukasta, mikä edellyttää ammattitaitoisia ja asiakkaan saavutettavissa olevia avustajia. Vuonna 2016 tehdyt heikennykset turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ovat olleet omiaan vähentämään erityisesti ammattitaitoisten avustajien saatavuutta.

2. Tarvitaanko avustajille lisää koulutusta?

Kyllä. Koulutusta on jo lisätty julkisille oikeusavustajille, mutta lisäkoulutukselle on aina tarvetta. Erityisesti on tärkeää lisätä myös koulutusta kulttuurillisesta ymmärryksestä turvapaikanhakijoita avustavien juristien vahvan substanssiosaamisen tueksi. Koulutuksen tulee kuitenkin pohjautua vapaaehtoisuuteen, joten mitään muodollisia tutkintoja tms. ei tule luoda.

3. Miten koulutus tulisi järjestää?

Koulutuksen järjestämisen tulisi olla keskitettyä tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Verkkoalustat mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman kouluttautumisen.

4. Tulisiko oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ostaa avustajien palveluja? Miten ostaminen tulisi järjestää?

Ostopalveluiden käyttämisen tulee olla mahdollista esimerkiksi alueellisen jutturuuhkapiikin purkamiseksi. Ostopalveluiden tulisi kuitenkin olla julkista oikeusapua täydentävää, ei sitä korvaavaa, joten oikeusapu- ja edunvalvontapalveluja tarjoavien yksiköiden tulee olla riittävästi resursoituja.

5. Voisiko päivystysjärjestelmä jossain muodossa olla käyttökelpoinen keino tavoitteen saavuttamisessa?

6. Miten turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten erityisosaamista voisi kehittää?

Erikoistuminen kansainvälisen suojelun kysymyksiin tai muihin ulkomaalaisasioihin on selkein keino erityisosaamisen kartuttamiseen. Jotta riittävän moni juristi erikoistuisi juuri em. kysymyksiin, tulee siihen olla riittävät kannustimet.  Esimerkiksi avustajille maksettavien palkkioiden palauttaminen tuntiperusteiseksi on sellainen.

7. Tulisiko yksityisten avustajien voida avustaa julkisin varoin myös hallintovaiheessa?

Kyllä, yksityisten avustajien käytön tulisi olla tarpeen vaatiessa mahdollista myös julkisin varoin. Ensisijaisen tärkeää on turvata turvapaikanhakijan oikeusturva, ja jos julkiset oikeusavustajat eivät esimerkiksi palveluiden ruuhkautumisen vuoksi riitä, tulee yksityisten avustajien käyttö mahdollistaa asian joutuisaksi käsittelemiseksi.

8. Mitä muita toimenpiteitä näette tarpeelliseksi toteuttaa?

9. Muut selvitystä koskevat huomionne ja näkemyksenne kehittämiskohteista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Asianajajatutkinnon kehittäminen ei ole itsessään toimiva keino turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten erityisosaamisen kehittämiseen, sillä kyse on vankkaa erityisosaamista vaativasta alueesta, jonne kuitenkin suuntautuu vain pieni osa tutkinnon suorittajista. Hallintoprosessin vahvempi sisällyttäminen asianajajatutkintoon on oma kysymyksensä, jolla ei ole suoraa yhteyttä juuri käsillä olevaan asiaan.


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot