Lausunnot 11.6.2021

Lausunto tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä

1.) Mitä mieltä olette selvityksessä käytetyistä tutkimusmenetelmistä?

Suomen Lakimiesliitto pitää selvityksessä käytettyä kyselytutkimusmenetelmää hyvänä, sillä se tuottaa arvokasta tietoa siitä, miten eri ryhmät asiat kokevat.

2.) Mitä mieltä olette selvityksen johtopäätöksistä?

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa selvityksen johtopäätöksistä.

Lakimiesliitto pitää kuitenkin huolestuttavana käräjänotaareilta kerättyä palautetta tuomioistuinharjoittelun koulutustarkoituksen toteutumisesta, työn sisällöstä ja sen kuormittavuudesta sekä käräjänotaarien kokemasta arvostuksen puutteesta. On ilmeistä, että tuomioistuinharjoittelujärjestelmä ei täysin palvele sitä tarkoitusta, mihin se luotu, vaan vaatii kehittämistä. Tuomioistuinharjoittelu on tärkeä vaihe monen juristin uralla, ja sen rooli myös muihin kuin tuomarin tehtäviin hakeutumisessa on syytä tunnustaa. Tuomioistuinharjoittelupaikkoja tulisi lisätä mitä pikimmiten, ja käräjänotaarien toimenkuvaa tulisi kehittää oppimista tukevaan suuntaan.

3.) Selvityksessä on noussut esille viisi mahdollista kehittämiskohdetta: käräjänotaareiden ja asessorien pisteytysperusteet, lautakunnan tehtävät ja rooli, eri viranomaisten välinen työnjako ja roolit, resurssit sekä tuomioistuinharjoittelun sisältö. Mitä mieltä olette selvityshenkilön tekemistä tuomareiden koulutuksen kehittämisehdotuksista ?  Onko jokin ehdotuksista muita tärkeämpi tai kiireellisempi?

Lakimiesliitto pitää esitettyjä kehittämiskohteita hyvinä ja oikeasuuntaisina. Lakimiesliitto korostaa riittävien resurssien tärkeyttä koko tuomioistuinlaitoksessa. Myös tuomioistuinharjoittelun sisältöön tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, kuten edellisessä vastauksessa on todettu.

4.) Muut kommentit selvityksestä

Lakimiesliitto kiittää lausuntopyynnöstä. Aihe on tärkeä, ja tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutusten selvittäminen on ensimmäinen askel kohti entistä parempaa tuomioistuinlaitosta.


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot