Lausunnot 16.8.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Lakimiesliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi ja lausuu kunnioittavammin seuraavaa:

Ehdotus Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä on kannatettava. Ehdotus toteuttaa hyvin sen tavoitteita avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä, tiedon saannin helpottamiseksi sekä kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi.

Nyt perustettavaksi ehdotettu rekisteri vastaa sisällöllisesti tuomarien sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriä ja on luonnollinen jatkumo sille, että määräaikaisten tuomarijäsenten tulisi antaa vastaavat tiedot itsestään rekisteröitäväksi. Perustettavaksi ehdotettu rekisteri helpottaisi ja sujuvoittaisi kansalaisen tiedonsaantia, kun tiedot eri lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksista on saatavilla yhdestä ja samasta rekisteristä. Tämä myös lisää luottamusta niin yksittäistä lautakuntaa, kuin käytettävää rekisterijärjestelmää kohtaan.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot