Lausunnot 16.8.2022

Lausunto sisäasiainministeriölle esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

Suomen Lakimiesliitto kiittää sisäasiainministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi ja lausuu kunnioittavammin seuraavaa:

Lakimiesliitto pitää esitystä poliisilain muuttamiseksi kattavasti valmisteluna ja ehdotettuja muutoksia perusteltuina. On tärkeää, etteivät säännökset ole epäselviä tai tulkinnanvaraisia. Tämä lisää lain ymmärrettävyyttä ja siten myös lisää kansalaisten luottamusta lainsäädäntöön ja poliisin toimintaan.

Lisäksi Lakimiesliitto pitää hyvänä, että poliisilain ja pakkokeinolain säännökset salaisten tiedonhankintakeinojen osalta ovat mahdollisimman yhteneväiset. Tämä toteutuu nyt ehdotetulla muutosesityksellä, jossa poliisilain teemaa koskevat säännökset muutetaan vastaamaan pakkokeinolain 10 luvun säännöksiä.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot