Lausunnot 5.4.2022

Lausunto puolustusvaliokunnalle asiassa VNS 11/2021 vp Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

Suomen Lakimiesliitto kiittää puolustusvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston selonteosta liittyen tiedustelulainsäädäntöön (VNS 11/2021 vp), ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Lakimiesliitto katsoo, että selonteossa on nostettu hyvin esiin niitä seikkoja, joita pitää seurata tarkemmin myös tulevaisuudessa tiedustelulainsäädännön toteutumisen osalta.

Selonteossa on tuotu esille myös se, että tiedustelutoiminnan valvontaa tehdään kattavasti. Lakimiesliitto haluaa kuitenkin korostaa, että tiedustelutoiminnan ulkoiseen valvontaan on osoitettava riittävästi resursseja. Huoli esimerkiksi tiedusteluvalvontavaltuutetun toimiston resursseista on tuotu esiin jo lainsäännöstä säädettäessä, eikä tilanne vaikuta olennaisesti parantuneen tästä. Lisäksi Lakimiesliitto haluaa huomauttaa, että tiedusteluvalvontavaluutetulla tulee olla myös sijainen, jolla on samat oikeudet ja toimivaltuudet kuin varsinaisella valtuutetulla. Lakimiesliitto kannattaa siten oikeusministeriön esittämää lainmuutosta tähän liittyen.

Lakimiesliitto haluaa myös huomauttaa, että jatkossa on seurattava uuden lainsäädännön mukaisten asioiden aiheuttama lisätyö muille valvontaviranomaisille sekä tuomioistuimille. Tämä tulee myös huomioida näiden tahojen resursoinnissa osoittaen niille lisätyön mukaiset määrärahat. Näin turvataan laadukas ja uskottava ulkoinen valvonta, joka pitää myös yllä kansalaisten luottamusta toimintaa kohtaan.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot