Lausunnot 15.8.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittavammin seuraavaa:

Lakimiesliitto pitää ehdotuksia asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muuttamisesta perusteltuina. Viime vuosien kasvava kehitys valvontalautakunnan käsittelemien kantelujen määrässä ja siten käsittelyaikojen pidentymisessä on huolestuttava. Keskimääräinen käsittelyaika on lähestulkoon kaksinkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Vuonna 2021 toteutunut keskimääräinen 12 kuukauden 15 päivän käsittelyaika on kohtuuttoman pitkä niin kantelijan kuin kantelun kohteena olevan avustajan kannalta.

Lakimiesliitto katsoo, että lähtökohtaisesti ehdotetut muutokset helpottavat valvontalautakunnan toimintaa, purkavat käsiteltävien asioiden jonoja sekä lyhentävät niiden käsittelyaikoja ja pitää niitä perusteltuina.

Lakimiesliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että vanhentumisajan lyhentyminen viidestä vuodesta kahteen vuoteen on muutoksena merkittävä. Kantelun kohteena olevan avustajan ennakoinnin kannalta muutos on järkevä ja perusteltu erityisesti silloin, kun avustajalla ei ole käytössään mahdollisesti materiaalia kantelun tekijästä tai sen kohteena olevasta teosta. Lakimiesliitto kuitenkin korostaa, että itsenäisesti toimivien yksityishenkilöiden osalta muutos on oleellinen, minkä vuoksi vanhentumisaikaan liittyvää poikkeussäännöstä tulisi soveltaa matalalla kynnyksellä.

Lisäksi Lakimiesliitto ehdottaa harkittavaksi ilmeisen perusteettoman valvonta-asian kevyempää menettelyä koskevaa uudistusehdotusta uudelleen siten, että puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon otettaisiin mukaan vähintään yksi lautakunnan perusjäsen, jonka vuoro kiertäisi rotaatiojärjestyksessä jäsenten keskuudessa.

Lakimiesliitto yhtyy lopuksi muiden lausunnonantajien tavoin eduskunnan lakivaliokunnan luonnoksessa esitettyyn huomioon siitä, että tulevaisuudessa tulisi lainsäädäntöteknisistä syistä toteuttaa asianajajalain kokonaisuudistus.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot