Lausunnot 10.5.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Yleiset huomiot automaattista päätöksentekoa koskevasta sääntelykokonaisuudesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto piti jo antamassa lausunnossaan Julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaan työryhmämietintöön liittyen automaattisen päätöksenteon lisäämistä väistämättömänä kehityskulkuna teknologian mahdollistaessa sen koko ajan paremmin.

Mikäli asia on yksiselitteisesti johdettavissa selvityksen ja lain perusteella, ei periaatteessa ole tarvetta sille, että käsittelijä manuaalisesti hyväksyisi jonkin sellaisen asian, joka olisi hyväksyttävissä yhtä lailla algoritmin toimesta, kun hakijan ilmoittama tieto johtaisi joka tapauksessa tiettyyn lopputulokseen. Automaattisen päätöksenteon käyttöä ei tule kuitenkaan ulottaa sellaiseen päätöksentekoon, joka sisältää harkinnanvaraisuutta tai tulkintaa.

Lakimiesliitto katsoo, että jatkossakin on kiinnitettävä erityistä huomiota hallinnon asiakkaiden oikeusturvan varmistamiseen, tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin sekä hallinnon asiakkaiden riittävään informointiin niin päätöksenteon automatisoinnista, sen vaikutuksista heidän oikeusturvaansa sekä heidän oikeudestaan esittää kantansa, saada selvitys kyseisen arvioinnin jälkeen tehdystä päätöksestä ja riitauttaa tehty päätös.

Oikeusturvan vuoksi asianosaiselle tulisi aina varata mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi manuaalisesti. Tämä voitaisiin toteuttaa siten, että selvissä asioissa on mahdollisuus saada asiansa ratkaistuksi nopeasti automaattisesti, kun taas epäselvemmissä asioissa asianosaiselle tehdään tiettäväksi, että manuaalinen käsittely tulee viemään huomattavasti enemmän aikaa.

 

Huomiot ehdotetun sääntelyn suhteesta hallinnon lainalaisuuteen, hyvään hallintoon ja avoimuuteen sekä virkavastuuseen

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että hyvän hallinnon, oikeusturvan ja hallinnon lainalaisuusperiaatteen toteutumiseen pyritän kaiken automaattisen päätöksenteon osalta. Myös päätöksenteon avoimuuteen, läpinäkyvyyteen sekä julkisuuteen on kiinnitettävä huomiota.

Näin ollen käytettäessä automaattista päätöksentekoa asiakkaalle tulee aina tehdä tiettäväksi päätöksenteon olevan automaattisen päätöksenteon piirissä ja siitä, mihin päätöksenteko perustuu. Asiakkaan oikeusturvan kannalta on olennaista, että päätöksestä ilmenee henkilö, jolla on riittävä substanssiosaaminen kyseisen päätöksenteon osalta. Väärinkäsitysten välttämiseksi on kuitenkin tärkeää korostaa lisätietojen antajan osalta, ettei kyseinen henkilö ole tehnyt varsinaista päätöstä.

Jotta automaattisessa päätöksenteossa taataan hallinnon lainalaisuus, hyvä hallinto ja avoimuus, tulee automaattisen päätöksenteon käsittely kuvata mahdollisimman selkeästi, ymmärrettävästi ja kattavasti. Kuvauksella ei kuitenkaan saa vaarantaa käsittelyn tietoturvaa kertomalla liikaa sen teknisestä toteutuksesta. Kuvauksesta tulee käydä myös ilmi ne oikeudelliset ja muut seikat, joiden perusteella automaattinen päätös syntyy. Logiikka automaattisen käsittelyn taustalla olisi hyvä käydä ilmi prosessikaavion avulla havainnollistettuna.

Lisäksi automatisaation kehittämisessä ja päätöksenteon läpinäkyvyydessä tulee taata se, ettei koneoppimisen avulla ratkaisulogiikkaan synny yhdenvertaisuutta vaarantavia tekijöitä, vaan ratkaisulogiikka olisi staattinen. Kun asianosainen saattaa asian vireille, tulee hänen saada yksiselitteinen selvitys ja ymmärrys asian käsittelystä viranomaisen antaman kuvauksen perusteella.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot