Lausunnot 21.1.2022

Lausunto oikeusministeriölle Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmän mietinnöstä

35. Muut kommentit

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Yksityiskohtaisen lausunnon sijaan Lakimiesliitto lausuu esitysluonnoksesta yleisellä tasolla.

Pääosin esitysluonnoksen muutosehdotukset ovat kannatettavia.  

Etäosallistumismahdollisuuden lisääminen ja sen vakiinnuttaminen osake- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä osuuskuntien kokouksiin on tärkeä ja tarkoituksenmukainen tavoite. Laajalla etäosallistumisoikeudella lisättäisiin myös merkittävästi osakas- ja jäsendemokratiaa sekä madallettaisiin osallistumisen esteitä näissä yhtiömuodoissa.

Lakimiesliitto haluaa kuitenkin huomauttaa, ettei kaikilla yhtiömuodon osakkailla ja jäsenillä ole välttämättä kuitenkaan osaamista tai teknisiä valmiuksia etäosallistumiseen. Hybridiosallistumisen mahdollistama lähiosallistuminen turvaa näiden henkilöiden osallistumismahdollisuutta ja oikeutta osallistua päätöksentekoon täysivaltaisesti. Tästä johtuen kokouksiin tulee olla mahdollisuus osallistua myös fyysisesti läsnä ollen kokouspaikalla, eli kokouksen järjestäminen hybridimallilla tulisi olla varteenotettava kokouksen järjestämisen muoto. Lisäksi sääntelyssä ja kokouksen järjestämisen tavoissa olisi hyvä huomioida teknologianeutraalius, joka turvaa yhä useamman osallistumisen mahdollisuudet.

Lakimiesliitto toivoo oikeusministeriön kiinnittävän huomiota sääntelyn selkeyteen. On tärkeää välttää liian monimutkaista sääntelyä, jotta sen soveltaminen maallikoiden toimesta on myös mahdollista.


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot