Lausunnot 17.1.2022

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:  

Lakimiesliitto toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on raportissaan vuonna 2021 katsonut, että Suomen tulisi osana naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia toimia kriminalisoida pakkoavioliitot. Vastaavasti GREVIO on jo vuonna 2019 nostanut raportissaan esiin kysymyksen siitä, että Suomessa tulisi säätää pakkoavioliittoa koskeva erilliskriminalisointi omalla tunnusmerkistöllään. Siten on hyvä, että arviomuistio aiheesta on viimein laadittu. Muistiossa aihetta on käsitelty kattavasti.  

Lakimiesliitto kannattaa, että avioliittoon pakottaminen säädetään nimenomaisesti rangaistavaksi.   

Arviomuistiossa esitetyistä vaihtoehdoista varteen otettavin on vaihtoehto, jossa avioliittoon pakottamisesta säädetään kokonaan erillisellä säännöksellä. Näin on menetelty jo esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Tämä on yksinkertaisin tapa varmistaa, että avioliittoon pakottaminen on kaikissa mahdollisissa tilanteissa rangaistavaa.  

Lakimiesliitto ei pidä kannatettavana vaihtoehtoa, että rikoslain 25 luvun 3 §:n ihmiskauppasäännöstä täydennettäisiin arviomuistiossa esitetyllä tavalla lisäämällä siihen teon tarkoitukseksi avioliittoon pakottaminen. Ihmiskauppaa koskeva säännös on soveltamisalaltaan laaja ja sen toteen näyttämiseen liittyy monia oikeudellisia ongelmia, minkä vuoksi myös oikeuskäytäntö siitä on jäänyt vähäiseksi. Toisaalta ihmiskauppasäännöksen soveltamista pakkoavioliittotapauksissa puoltaa se, että se toisi pakkoavioliiton uhrit suoraan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin. Mikäli jatkovalmistelussa päädytään ihmiskauppasäännöksen täydentämiseen, tulee tässä yhteydessä perusteellisesti arvioida, että säännöksessä mainitut tekomuodot kattavat kaikki mahdolliset tekotavat avioliittoon pakottamiselle.  


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot