Lausunnot 3.9.2021

Lausunto arviomuistiosta rikosvahinkolaista

1. Yleiset huomiot rikosvahinkolaista

1.1. Onko rikoksen uhrin ja surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuoja rikosvahinkolain perusteella nykyisellään riittävä?

Muutosehdotukset ovat kannatettavia ja perusteltuja. Rikoksen uhrin näkökulmasta on sitä parempi, mitä vähemmän tämän tarvitsee olla tekemisissä rikoksen tekijän kanssa. Korvausten periminen rikoksen tekijältä on usein raskasta ja voi siten pitkittää uhrin kärsimystä. Korvauksen saaminen ei saisi myöskään olla riippuvainen rikoksen tekijän tulotasosta tai varallisuudesta. Rikoksen uhrin kannalta olisi aina parempi, mitä enemmän hänellä olisi mahdollisuus saada korvaukset suoraan Valtiokonttorista. Myös Valtiokonttorista saatavien korvausten enimmäismäärää on syytä tarkastella uudelleen.

2. Rikosvahinkokorvausten enimmäismäärät

2.1. Miten arvioitte arviomuistiossa esiintuotuja rikosvahinkolain perusteella maksettavien korvauskattojen tasokorotuksia?

    A) Tasokorotukset ovat kannatettavia sekä aineettomista vahingoista että henkilövahingosta ja kärsimyksestä maksettavasta yhteiskorvauksesta.

X  B) Tasokorotukset ovat kannatettavia vain aineettomien vahinkojen osalta ja yhteiskorvauksen korvauskaton korottamisen sijasta voitaisiin säätää korvauskatto koskemaan vain aineettomia vahinkoja ja sairaanhoito- ja muut kulut korvattaisiin aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

     C) Korvauskattoihin ei ole tarvetta tehdä tasokorotuksia eikä muillekaan muutoksille ole tarvetta.

     D) Ehdotetaan jotakin muuta, mitä?

Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että korvauskatot vastaavat sitä tasoa, mitä tuomioistuimissa niistä yleisesti määrätään.

3. Valtiokonttorin maksusitoumus

3.1. Kannatatteko Valtiokonttorin etukäteistä maksusitoumusta rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin läheisen sairaanhoitokuluina korvattavista terapiakuluista?

X    Kyllä

       Ei

Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset

Lakimiesliitto kannattaa asian tarkempaa selvittämistä. Rikoksen uhrin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tämä saa nopeasti tarvitsemaansa ammattiapua. Etukäteinen maksusitoumus vähentäisi epävarmuutta ja edesauttaisi hoitoon ohjautumista, mikä puolestaan nopeuttaisi rikoksesta toipumista.

4. Rikosvahinkolain perusteella suoritettava kärsimyskorvaus

4.1. Tulisiko ja miltä osin rikoksen uhrin oikeutta kärsimyskorvaukseen rikosvahinkolain nojalla laajentaa?

Lakimiesliitto kannattaa asian tarkempaa jatkoselvittämistä.

4.2 Kannatatteko surmansa saaneen henkilön läheisen oikeutta kärsimyskorvaukseen rikosvahinkolain nojalla?

Lakimiesliitto kannattaa asian tarkempaa jatkoselvittämistä.

4.3. Mikä olisi rikosvahinkolain nojalla surmansa saaneen henkilön läheiselle suoritettavan kohtuullisena pidettävän kärsimyskorvauksen enimmäismäärä?

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että korvauskatto vastaa sitä tasoa, mitä tuomioistuimissa niistä yleisesti määrätään.

5. Korvausten yhteismäärästä tehtävä perusvähennys

5.1. Tulisiko rikosvahinkolain 20 §:n mukainen perusvähennys kumota?

X   Kyllä

      Ei

Tarkemmat perustelut ja muutosehdotukset

Perusvähennys on valtiontaloudelliselta merkitykseltään pieni, mutta etenkin vähävaraisen uhrin näkökulmasta se on suuri. Perusvähennyksen sijaan voitaisiin harkita arviomuistiossakin esitettyä korvauksen nimellistä alarajaa.

5.2. Tulisiko Valtiokonttorin maksamalle korvaukselle asettaa jokin alaraja, mikä?

X   Kyllä

      Ei

Korvauksen alaraja tulee määritellä riittävän alas, ettei siitä tule perusvähennyksen korvaajaa. Korvauksille asetettava alaraja voisi asettua 50–100 euroon.

6. Valtiokonttorin tiedonsaantioikeus

6.1. Kannatatteko Valtiokonttorin tiedonsaantioikeuksien laajentamista?

X    Kyllä

       Ei

Valtiokonttorin tiedonsaantioikeus helpottaa myös korvauksen hakijan työtä.


Kaikki Lakimiesliiton antamat lausunnot löytyvät täältä.

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot