Lausunnot 30.11.2023

Unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry.) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä koskien unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Juristiliitto pitää hyvänä, että ministeriö on ryhtynyt toimiin direktiivin täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön täydentämiseksi komission antaman lausunnon perusteella. 

Juristiliitto kuitenkin huomauttaa, että virka-aseman väärinkäyttäminen on otettu mukaan pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n mukaisiin ylimääräisen tiedon käyttämisen mahdollistaviin perusterikoksiin 1.10.2023 voimaantulleella lainsäädäntömuutoksella. Muutosta perusteltiin sillä, että kyseisissä tilanteissa on koettu tarpeelliseksi myös ylimääräisen tiedon käytön mahdollisuus. 

Nyt kuitenkin hallituksen esitysluonnoksen sivulla 9 todetaan, että Euroopan unionin varojen väärinkäyttö syrjäyttäisi virka-aseman väärinkäyttämistä koskevan säännöksen. Lisäksi luonnoksen sivulla 11 esitetään, ettei pakkokeinolakiin tai poliisilakiin esitetä muutoksia perusmuotoisen virka-aseman väärinkäytön ja siihen liittyvän ylimääräisen tiedon käytön osalta. Juristiliiton näkemyksen mukaan nyt esitetty tarkoittaisi aiemmin muutetun lainkohdan soveltamisalan supistamista perusteetta, eikä virka-aseman väärinkäytön säännöksen soveltaminen olisi mahdollinen ylimääräisen tiedon soveltamisessa, vaikka kyse olisi lainkonkurrenssista. Tämä aiheuttaisi tarpeetonta säännöksen kiertämistä. 

Juristiliitto katsookin, että jatkovalmistelun yhteydessä myös perusmuotoinen Euroopan unionin varojen väärinkäyttö tulisi lisätä pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n ja poliisilain 5 luvun 54 §:n mukaisiin perusterikoksiin.  

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot