Lausunnot 13.11.2023

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnonantajan lausunto: 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää ulkoministeriötä lausuntopyynnöstä koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Juristiliitto pitää valmisteltua esitystä lähtökohtaisesti hyvänä ja tarpeellisena lisänä NATO-jäsenyyden tuomien vaikutusten täsmentämiseksi koskien sopimuspuolten joukkojen oikeudellista asemaa. Juristiliitto haluaa kuitenkin nostaa muutaman huomion liittyen luonnoksessa mainittuihin seikkoihin. 

Luonnoksen sivulla 40 mainitaan SOFAn voimaansaattamisen aiheuttamasta tilanteesta, jossa asianomistajan oikeus ajaa rikossyytettä Suomessa suomalaisessa tuomioistuimessa saattaa rajoittua, vaikka virkatoimiin perustuva loukkaus on tapahtunut Suomessa. Lisäksi tämä voi rajata yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajamisen mahdollisuutta, mikäli lähettäjävaltio käyttää ensisijaista tuomiovaltaansa. Juristiliitto on huolissaan näiden rajausten mahdollisesta vaikutuksesta tilanteeseen, jossa on tulkinnanvaraista, onko rikoksen tai vahinkoa aiheuttanut toimi on tehty virkatehtävissä vai niiden ulkopuolella. Pahimmassa tapauksessa arviointi siitä, onko toimi tehty virkatoimessa, voi vaihdella riippuen eri valtioiden tulkinnasta. 

Juristiliitto katsoo, että tilanteissa, jossa osallisena on Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö, tulee asian oikeudellinen käsittely tapahtua ja ensisijaisen tuomiovallan olla Suomessa. Lisäksi Suomen valtion tai lähettäjävaltion on vastattava ensisijaisesti mahdollisista vahingonkorvauksista. 

Jos toimivaltaa annetaan ulkomaalaisille viranomaisille rinnakkain suomalaisten viranomaisten kanssa, tulee näitä tilanteita varten määritellä päätösvallan jakautumisesta suomalaisen ja ulkomaisen viranomaisen kesken. Juristiliitto katsoo, että päätösvalta ristiriitatilanteessa tulisi olla ensisijaisesti suomalaisella viranomaisella. 

Lisäksi Juristiliitto katsoo, että asian eduskuntakäsittelyn aikana tulee perustuslakivaliokunnalta tiedustella, tuleeko asiasta säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.  

Koska sovellettavat säännökset sekä niiden soveltamistilanteet tulevat olemaan uusia, tulee uuden lainsäädännön vaikutuksia ja sen pohjalta syntyviä soveltamistilanteiden kehitystä seurata tulevaisuudessa. Uudessa tilanteessa on tärkeää luoda yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltamiskäytäntö. Lisäksi uudistuksen yhteydessä on huolehdittava riittävän rahoituksen ja henkilöstön määrästä sekä koulutustarpeiden täyttämisestä niille toimijoille, joihin muutos erityisesti vaikuttaa. 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot