Lausunnot 15.12.2022

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta Henkilötietojen käsittely Syyttäjälaitoksessa – erityissääntelyn tarve

Juristiliitto (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen henkilötietojen käsittelyyn Syyttäjälaitoksessa ja sitä koskevaan erityissääntelyn tarpeeseen ja lausuu kunnioittavimmin seuraavaa:

Juristiliitto pitää kannatettavana Syyttäjälaitoksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön täsmentämistä arviomuistion esityksen mukaisesti. Muutoksella voidaan paremmin taata henkilötietojen käsittelyyn ja viranomaisen tehtävien ja toimivaltuuksien käyttöön liittyvät Euroopan unionin tuomioistuimen ja perustuslakivaliokunnan linjaukset sekä perustuslaista johtuvat vaatimukset. Samalla se lisää Syyttäjälaitoksessa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä.

Kuten arviomuistiossa todetaan, ei sääntelymuutosten tarve ole merkittävä. Näin ollen Juristiliitto pitää tarkoituksenmukaisempana lisäsääntelyn toteuttamista sisällöllisten säännösten osalta Syyttäjälaitoksesta annetun lain ja rekisterinpitäjää koskevien säännösten osalta tietovarantolain täydentämisellä. Lisäsääntelyä laadittaessa on tärkeää huomata erityisesti vaatimukset sääntelyn tarkkarajaisuudesta, kattavuudesta ja täsmällisyydestä. Säännösten sijoittaminen olemassa olevaan lainsäädäntöön hillitsee myös lainsäädännön hajaantumista ja vaikeaselkoisuutta.

Juristiliitto katsoo myös, että muutoksia valmistellessa on tärkeää tarkastella muun muassa säännöksiä, jotka koskevat rikosasioihin liittyvien tietojen luovuttamista sekä säännöksiä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä sellaisessa syyttäjän toiminnassa, joka ei liity syyteharkintaan tai muuhun rikosten käsittelyyn.

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot