Lausunnot 15.12.2023

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Tullin rikostorjuntalain 3 luvun muuttamisesta 

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää valtiovarainministeriötä lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitysluonnosta Tullin rikostorjuntalain 3 luvun muuttamisesta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa : 

Juristiliitto kannattaa nyt annettua esitysluonnosta. Esitysluonnos on kirjoitettu täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Lisäksi esityksessä olevat muutokset on perusteltu hyvin ja kattavasti. Nyt ehdotetut muutokset vastaavat kuluneen vuoden aikana tehtyjä muutoksia mm. pakkokeinolakiin, poliisilakiin sekä rajavartiolakiin. Tulli on omalla toimialallaan merkittävä esitutkintaviranomainen, joten on olennaista, että toimivaltuudet ovat PTR-toimijoiden kesken yhteneväiset. 

Juristiliitto kuitenkin toteaa tässäkin yhteydessä, että tulevaisuudessa olisi syytä harkita PTR-toimijoiden rikoksentorjuntaan liittyvien lakien yhdistämistä, jonka jälkeen kaikki yhteistyötä koskevat säädökset olisivat yhdessä säännöksessä. Tarkoituksenmukaista voisi olla koota säännökset esitutkintaviranomaisesta riippumatta pakkokeinolakiin. Nykyiset useat erilliset lait aiheuttavat sekaantumisen ja tulkinnallisten ristiriitojen lisääntymistä. Erilaisia, esitutkintaviranomaisesta riippuvaisia menettelyjä ei voi myöskään pitää toivottavana. Erityisesti samaan prosessiin liittyvien säännösten ja menettelyjen eroavaisuudet eri lakien välillä aiheuttavat helposti erehdyksiä ja haasteita lakien tulkinnassa. Toisistaan poikkeavat menettelyt voivat aiheuttaa haasteita syyteharkinnan ja oikeuskäsittelyn aikana, kun eroavaisuudet saattavat aiheuttaa virheellisten prosessiväitteiden tekemistä. Yksi yhteinen ja yhdenmukainen, samassa laissa säädetty menettely edistää myös sen ennakoitavuutta. Säännösten yhdistäminen samaan säädökseen, yleinen sääntelyn yhtenäistäminen sekä tätä kautta menetelmien yhdenmukaistaminen on olennainen askel rikosten parempaan ehkäisyyn ja torjuntaan tulevaisuudessa. 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot