Lausunnot 22.5.2023

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamiseksi

Juristiliitto – Juristförbundet (rek. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry) kiittää sisäministeriön rajavartio-osastoa lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitysluonnosta Rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamiseksi ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Juristiliitto pitää esitysluonnosta hyvänä ja kannattaa esityksen mukaisia ehdotuksia rajavartiolaitoksen rikostorjuntalain muuttamiseksi. Juristiliiton näkemyksen mukaan esityksen ehdotukset on kirjoitettu täsmällisesti ja tarkkarajaisesti ja ne on perusteltu hyvin ja kattavasti. Pakkokeinolakiin, esitutkintalakiin ja poliisilakiin tehdyt muutokset ovat tulossa voimaan 1.10.2023. On kannatettavaa, että edellä mainittujen lakien säännökset ovat yhdenmukaiset ja siten toimintatavat ovat yhtenevät. 

Juristiliitto kuitenkin toteaa, että tulevaisuudessa jatkovalmistelun yhteydessä tulisi harkita eri toimijoiden rikoksentorjuntaan liittyvien lakien yhdistämistä siten, että kaikkia salaisia tiedonhankintakeinoja koskevat säännökset olisivat yhdessä säädöksessä. Juristiliitto pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että säännökset esitutkintaviranomaisesta riippumatta voitaisiin koota pakkokeinolakiin. Useat erilliset lait aiheuttavat sekaantumisen ja tulkinnallisten ristiriitojen lisääntymistä sekä syyttäjien että tuomioistuinten toiminnassa, eikä erilaisia menettelyjä riippuen esitutkintaviranomaisesta voida pitää toivottavina. Erityisesti samaan prosessiin liittyvien säännösten ja menettelyjen eroavaisuudet eri lakien välillä aiheuttavat helposti erehdyksiä ja ongelmia lakien tulkinnassa. Toisistaan poikkeavat menettelyt aiheuttavat haasteita syyttäjien työskentelyn osalta, kun syyteharkinnan ja oikeuskäsittelyn aikana tehdään mahdollisesti virheellisiä prosessiväitteitä esimerkiksi vääristä tiedonhankintakeinoista ja samalla haetaan esimerkiksi todisteen hyödyntämiskieltoa. Yksi yhteinen ja yhdenmukainen menettely, josta säädetään samassa laissa, edistää myös menettelyn ennakoitavuutta. Näin ollen säädösten yhdistäminen, sääntelyn yhtenäistäminen ja samalla menetelmien yhdenmukaistaminen on olennaista myös rikosten ehkäisyn kannalta tulevaisuudessa. 

Helsingissä 22.5.2023 

Marika Valjakka
hallituksen puheenjohtaja

Jore Tilander 
toiminnanjohtaja 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi 

Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot