Blogit 28.5.2018

Työaikalakiesitys lisää työaikajoustoja

Laajan soveltamisalan rinnalle luotiin uudenlaisia mahdollisuuksia työaikajoustoihin.  Joustojen käyttäminen edellyttää luottamusta ja hyvää suunnittelua työpaikoilla. Toivottavaa on, että näitä joustoja käytetään työntekijälähtöisesti, sillä työntekijälähtöisillä työaikajoustoilla on tutkimuksissa osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen ja jaksamiseen. Tutkimusten mukaan työntekijöiden tarpeiden mukaan joustavat työaikajärjestelyt ovat yhteydessä organisaatioiden menestykseen ja työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen.

Lakimiesliiton kyselyt osoittavat, että lakimiesten todelliset työajat ovat pitkiä ja työajan seurannassa on isoja aukkoja, vaikka työajanseuranta ja työaikakirjanpidon pitäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Tämä velvollisuus säilyy uudessakin laissa. Lakiin on tuotu kuitenkin mahdollisuus sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista. Joustotyö on tarkoitettu sen luoteiseen työhön, jossa työntekijä voi pääsääntöisesti itse päättää missä ja milloin hän työtään tekee. Joustotyöajassa työaikakirjanpito muodostuu pitkälti työntekijän oman kirjaamisen kautta. Parhaassa tapauksessa joustotyö antaa mahdollisuuden tuoda näkyväksi sitä harmaata työaikaa, mitä nyt ei kirjata ja mikä sen vuoksi ei näy missään. Tämä työaikamuoto edellyttää kuitenkin työntekijältä itseltään tarkkuutta tehtyjen työtuntien ja viikkolevon kirjaamisessa. Joustotyöajasta ei pitäisi muodostua asiantuntijatyössä pääsääntöä, koska siihen liittyy myös riski työaikojen venymisestä ja sitä kautta työntekijöiden uupumisesta.

Toinen mainittava uudistus on työaikapankki. Laki mahdollistaa työaikapankeista sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä onko työantajan noudatettava normaali- tai yleissitovaa työehtosopimusta vai ei. Säännös tuo siten joustoja erityisesti sopimuksettomille aloille, koska tähän mennessä työaikapankkimahdollisuudesta on sovittu työehtosopimuksilla. Työaikapankin käyttöönotosta voidaan jatkossa sopia työnantajan ja luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan taikka henkilöstön tai henkilöstöryhmän kanssa yhdessä. Pykälä määrittelee työaikapankin vähimmäissisällön ottaen huomioon palkkaturvalaista johtuvat minimivaatimukset. Oikein käytetty työaikapankki lisää työntekijän mahdollisuuksia yhteensovittaa työtä ja muuta elämää. Toivottavaa on, että tällä uudistuksella saadaan työaikapankit yleistymään.

Työaikalaki esitys menee eduskunnan käsittelyyn luultavasti vasta eduskunnan kesäloman jälkeen. Lakimiesliitto järjestää syksyllä koulutusta työaikalaista. Koulutusten ajankohdista tiedotetaan erikseen, joten seuraathan liiton uutiskirjeitä ja muita tiedotuskanavia.

 

Kirjoittaja on Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö.

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit