Blogit 26.10.2020

Juristit odottavat tukea työssä jaksamiseen

Minna Rahja

Jaksaminen on yksi Lakimiesliiton toiminnan vuoden 2020 kärkiteemoista. Jaksamiseen liittyvät teemat koetaan jäsenistön keskuudessa yhä tärkeämmäksi vaikuttamisen kohteeksi, mikä ilmeni selvästi myös tuoreessa lokakuussa tehdyssä jäsenkyselyssä.

Kyselyyn vastanneista 2 660 jäsenestä 68 prosenttia oli sitä mieltä, että seuraavan viiden vuoden aikana Lakimiesliiton pitäisi erityisesti vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Vertailukohteena esimerkiksi palkkaukseen ja etuihin tulisi erityisesti vaikuttaa 43 prosentin mielestä.

Työelämän jatkuvien muutosten ja tahdin kiihtymisen myötä hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niin yksilön, työnantajapuolen kuin liitonkin taholla. Korona on koetellut jaksamistamme täysin uusin tavoin ja tehnyt teemasta – jos mahdollista – vieläkin ajankohtaisemman.

Jaksaminen on moniulotteinen käsite, johon vaikuttavat kaikki hyvinvoinnin alueet yksityiselämässä ja työssä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu niin fyysisistä, psyykkisistä kuin sosiaalisista tekijöistä, jotka ovat jatkuvassa muutostilassa päivästä ja olosuhteista riippuen. Yhdellä osa-alueella koetut haasteet vaikuttavat välittömästi kokonaiskuormitukseen ja korostavat muiden alueiden merkitystä hyvinvoinnin tasapainossa. 

Työssä jaksamisesta puhuttaessa tavoitteena ei ole ainoastaan se, että työntekijä säilyy työkykyisenä ja uupumatta läpi työuran. Pohjimmiltaan pyrkimyksenä on, että yksilö voi hyödyntää omia vahvuuksiaan, kehittyä itseään kiinnostavissa asioissa ja säilyttää aidon innokkuuden työtä kohtaan. Ennen kaikkea tavoite tavoitteena on, että työn tekeminen koetaan mielekkääksi ja siten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaksi elämänalueeksi.

Hyvinvoiva työntekijä vaikuttaa suoraan myönteisesti työnantajaorganisaatioon muun muassa työn laadun, toiminnan kehittämisen, asiakkaiden tyytyväisyyden, työntekijöiden pysyvyyden ja sairauspoissaolojen vähenemisen myötä. Työhyvinvointi on siten niin työntekijän kuin työnantajan yhteinen intressi ja vastuu asiasta kannetaan yhteisvoimin.

Yksilö voi edistää omaa työssä jaksamistaan monin tavoin huolehtimalla palautumisen, ravinnon ja liikunnan peruspilareista sekä omaksumalla aivojen hyvinvointia tukevia työtapoja. On myös ensiarvoisen tärkeää opetella ottamaan työhön liittyviä epäkohtia rohkeasti esiin työyhteisössä. Työnantajan tehtävänä on puolestaan edistää työympäristön ja johtamisen toimivuutta, reagoida ajoissa liialliseen työkuormaan sekä edistää työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Yksi jaksamisen kannalta merkityksellisin arjen tekijä on riittävä palautuminen, eikä sen roolia voida korostaa liikaa. Juristin työ on vaativaa ajatus- ja ongelmanratkaisutyötä, joten aivojen kognitiivinen kuormitus on suurta. Jotta kuormitus ei kasaannu krooniseksi stressiksi, tulee riittävän vapaa-ajan levon ja työpäivän aikaisten hengähdyshetkien olla osa jokapäiväistä arkea.

On selvää, että juristien keskuudessa palautumisessa koetaan haasteita. Vuoden 2019 Lakimiesliiton Palkkatutkimuksen mukaan vain alle kolmasosa vastanneista koki palautuvasta työpäivien jälkeen hyvin. Myös syyskuussa järjestetty suosittu Tauon paikka -webinaari osoitti, että palautuminen on toivottu keskustelun aihe.

Webinaarin osallistujat kokivat työpäivän aikaisten taukojen pitämisen erittäin tärkeäksi osana jaksamista, mutta samaan aikaan taukoja ei koettu pidettävän lähellekään riittävästi. Vaikka palautumisen merkitys tiedostetaan, haasteina koetaan liiallinen työmäärä, aikataulupaineet sekä tunne tehokkuuden vaatimuksista. 

Jaksamisen haasteissa on harvoin tarjolla pikaratkaisuja, vaan muutokset tapahtuvat yhteisvoimin arjen pienillä teoilla. Olennaista on ilmiöiden nostaminen ja aiempaa rohkeampi keskustelu. Myöskään työkuormaan ja palautumisen haasteisiin ei ole yksinkertaisia vastauksia, mutta olennaista on etsiä ratkaisuja yhdessä niin työpaikkakohtaisesti kuin laajemmassa keskustelussa. Jaksamista tukevien käytäntöjen sisäistäminen osaksi työelämää edellyttää työkulttuurin pikkuhiljaista muutosta.

Liiton tavoitteena on tuoda juristien kokemia ongelmia ja toiveita esiin, tarjota jäsenille työkaluja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä osalistaa eri tahoja keskusteluun. Keskusteluun näyttäisikin olevan valmiuksia ja halua eri suunnilla.

Jaksamisen edistäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja teema tulee näkymään Lakimiesliiton toiminnassa vahvasti myös ensi vuoden aikana.

Kirjoittaja on lakimies Minna Rahja, joka koordinoi Lakimiesliiton jaksamiseen liittyviä kehitysprojekteja

 

Uutena jaksamista tukevana jäsenetuna Lakimiesliitto tarjoaa maksuttoman Elixia Online Training -liikuntapalvelun!

Online Training on verkkopohjainen harjoitussivusto, joka sisältää yli 120 erilaista liikuntatuntia meditaatiosta ja joogasta haastaviin lihaskuntotreeneihin. Harjoitusten kestot ja haasteellisuus vaihtelevat eri kategorioitten mukaan niille, jotka eivät ole aikaisemmin liikkuneet ja niille, jotka ovat jo kokeneita harrastajia. Palvelu sisältää myös lyhyitä taukoliikuntavideoita, joita voi hyödyntää työpäivän aikana. 

Online Training -palvelu on maksutta käytettävissä myös perheenjäsenille!

Tutustu etuun tarkemmin ja katso ohjeet jäsenportaalista

Lakimiesliiton jäsenille 15 prosentin alennus Elixian kuntosalijäsenyydestä!  

Online Training -palvelun lisäksi Lakimiesliiton jäsenet saavat 15 prosentin alennuksen Elixia-liikuntakeskuksen jäsenyydestä. Etu koskee Elixian normaalihintaisia 12 kuukauden vanhoja ja uusia jäsenyyksiä. Lue lisää ja katso ohjeet jäsenportaalista. 

Lisää artikkeleita

Kaikki blogit