Lausunnot 31.1.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto lausuu kunnioittavammin valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen perusteista annetun lain muuttamista ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamista koskien seuraavaa:

Yksityiskohtaisen lausunnon sijasta Lakimiesliitto lausuu uudistuksesta yleisellä tasolla. Lakimiesliitto katsoo, että esitetyn uudistuksen taustalla oleva ajatus palvelujen saatavuuden turvaamisesta on kannatettava. Tämä tulee toteuttaa kuitenkin yhdenvertaisesti niin, ettei henkilön oikeusturva riipu esimerkiksi hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, asuinpaikastaan tai yhteiskunnan asettamista rajoitteista.

On tärkeää, että uudistuksessa otetaan huomioon toisaalta kansalaisten tarve luottaa tietyntyyppisten virastojen aukioloaikaan, mutta samassa yhteydessä korostamme myös muuttuvan yhteiskunnan tarpeita moninaisemmille palveluajankohdille ja palvelumuodoille. Tämä on tärkeää, jotta turvataan hyvän hallinnon perusteet, perustuslain mukainen oikeus jokaiselle saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ja siten taata jokaisen oikeusvarmuuden toteutuminen.

Samalla Lakimiesliitto korostaa koko uudistuksen osalta eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten oikeutta yhdenvertaisesti asioida ja saada palvelua viranomaisissa. Lakimiesliitto viittaa erityisesti STM / vammaisten henkilöiden neuvottelukunnan (VANE) lausunnossaan esiin tuomiin seikkoihin. Viranomaisasioinnissa on taattava monikanavaisuus niin digitaalisesta asioinnista kuin henkilökohtaisesta palvelustakin hyötyville. Jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon myös tulkkausapua tarvitsevat ihmiset (kuulo- ja puhevammaiset) sekä mainita vammaisten ihmisten oikeus kohtuullisiin mukautuksiin yhdenvertaisuuslain nojalla. Lakiin sisällytettävä tiedottamisvelvollisuus on tärkeä ja jatkovalmistelussa tulisi mainita myös vaatimus tiedottamisen toteutuksesta saavutettavasti ja esteettömästi.

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, koulutuspoliittinen suunnittelija, etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.


Lisää lausuntoja

Kaikki lausunnot