Koulutukset ja Tapahtumat 27.5.2024

Projektijohtamisen valmennusohjelma

Projektijohtamisen valmennusohjelma 25.3. – 27.5.2021

Perustason valmennusohjelma soveltuu projektipäällikön, projektin omistajan tai projektiryhmänjäsenen roolissa toimiville henkilöille. Ohjelmassa käydään läpi yksittäisen projektin elinkaari. Ohjelmassa tutustaan sekä suunnitelmaperusteiseen (vesiputousmalli) että ketterään (kanban-malli) toteutustapaan projektin sisällä. Jokainen osallistuja saa käyttöönsä PowerPoint-muotoisen Projektisuunnitelmapohjan työkaluksi omiin projekteihin valmennuksen jälkeen.

Valmennusohjelma toteutetaan virtuaalisesti neljästä moduulista koostuvana kokonaisuutena.

 • To 25.3.2021, klo 16:30-20:00, Moduuli 1: Projektit aikaansaamisen välineenä
 • To 15.4.2021, klo 16:30-20:00, Moduuli 2: Projektin suunnittelu
 • To 6.5.2021, klo 16:30-20:00, Moduuli 3: Ketterä ajattelutapa työskentelyn ohjenuorana
 • To 27.5.2021, klo 16:30-20:00, Moduuli 4: Projektin toteutus ja sen seuranta ja ohjaaminen

Käytännönläheinen valmennus koostuu lyhyistä luennoista (webinaarit), osallistujien välisistä keskusteluista ja osallistujien omiin projekteihin perustuvista harjoituksista sekä työskentelystä sähköisellä oppimisalustalla. Voit lähettää kysymyksiä kouluttajalle sekä esimerkkejä työssäsi tyypillisesti vastaan tulevista projekteista etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Koulutuksen webinaari -osuudet järjestetään Zoom-alustalla. Koulutus on maksuton Lakimiesliiton jäsenille.

Valmennuksen tavoitteena on

 • antaa perustiedot projektityöskentelystä
 • motivoida osallistujia hyödyntämään hyviä projektityötapoja ja menetelmiä omissa tehtävissään
 • perehdyttää osallistujat projektin elinkaareen ja keskeisiin tehtäviin elinkaaren eri vaiheissa
 • opettaa käytännöllisiä projektinjohtamismenetelmiä soveltamalla niitä omiin projekteihin
 • perehdyttää ns. perinteisen projektitoteutuksen lisäksi ketterän projektityöskentelyn keskeisiin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Osaamismerkki

Koulutuksesta on mahdollisuus saada Lakimiesliiton myöntämä sähköinen osaamismerkki. Merkin saaminen edellyttää koko kurssin suorittamista; osallistumista webinaareihin, sekä aiheista annettujen tehtävien tekemistä sähköisellä oppimisalustalla.

Projektipassi -sertifikaatti

Osallistujan on mahdollista suorittaa myös Projektipassi-sertifioituminen. Projektipassi on projektinhallinnan sertifikaatti, joka osoittaa projektinhallinnan perusteiden osaamista perustuen kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin PMI PMBOK ja ISO 21500. Sertifikaatti on suunnattu projektipäälliköille, projektiryhmän jäsenille ja projektin omistajille. Sertifikaatti on maksullinen. Projektipassi on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivämäärästä.

Valmennuksen sisältö

Moduuli 1: Projektit aikaansaamisen välineenä 25.3.2021, klo 16:30-20:00

Projektinjohtamisen viitekehys ja onnistumisen edellytykset

 • Projektit strategian toimeenpanon välineenä (kytkentä projektisalkun johtamiseen ja projektien läpinäkyvyyteen)
 • Yhteisten käsitteiden ja toimintatapojen merkitys projekteissa
 • Projekti työtapana
 • Onnistunut projekti ja kriittiset menestystekijät
 • Projektin elinkaari ja vaiheet
 • Projektin haastavuuden arviointi

Projektin organisointi, roolit ja vastuut

 • Projektipäällikön valinta, rooli ja tehtävät
 • Projektin omistajan ja ohjausryhmän rooli
 • Projektiryhmän muodostaminen, vastuunjako ja vastuun ottaminen

Projektin asettaminen

 • Projektin tausta ja tavoitteiden määrittely
 • Projektilla tavoiteltavien hyötyjen kuvaaminen
 • Projektin kuvaus

Moduuli 2: Projektin suunnittelu 15.4.2021, klo 16:30-20:00

 • Projektisuunnitelman merkitys, laadinta ja sisältö
 • Projektisuunnitelma sitouttajana
 • Tarkentava suunnittelu projektin aikana
 • Projektin toteutusmallin valinta (ketterä vs. lineaarinen/suunnitelmaperusteinen)

Projektin osittaminen ja osaprojektien suunnittelu

 • Projektin vaiheistus, välitavoitteet ja päätöksentekopisteet
 • Tehtäväluettelon laatiminen

Projektin aikataulu-, resurssi- ja kustannushallinta

 • Realistisen aikataulun merkitys ja laatiminen
 • Resurssien käytön suunnittelu ja työmäärien arviointi
 • Kustannusten arviointi ja suunnittelu
 • Ryhmätyö: Projektin aikataulun ja resurssien käytön suunnittelu

Moduuli 3: Ketterä ajattelutapa työskentelyn ohjenuorana 6.5.2021, klo 16:30-20:00

 • Mitä on ketteryys ja mihin se pohjautuu?
 • Ketterät arvot ja ketterä manifesti

Ketterän projektin roolit

 • Tuoteomistaja
 • Työskentelyn fasilitaattori
 • Kehitystiimi

Ketterän projektin työskentelytavat ja rutiinit (mm.)

 • Kanban etenemisen ohjaamisessa
 • Kehitysjono ja sen priorisointi
 • Tiimin päivittäinen ja viikottainen työn ohjaus
 • Retrospektiivit jatkuvan oppimisen työkaluna

Moduuli 4: Projektin toteutus ja sen seuranta ja ohjaaminen 27.5.2021, klo 16:30-20:00

 • Aikataulujen ja resurssien valvonta ja ohjaus
 • Kustannusseuranta ja kustannusennusteet
 • Projektikokoukset ja raportointi
 • Tehokas ja tuloksellinen ryhmätyö ja sisäinen viestintä
 • Oman työn organisointi ja ajankäytön hallinta
 • Projektin tavoitteiden hallittu muuttaminen

Projektissa huomioitavat ulkoiset tekijät ja riskien hallinta

 • Projektin ulkoisten tekijöiden määrittely
 • Projektin sidosryhmien ja ympäristötekijöiden hallinta
 • Projektin aiheuttaman muutoksen johtaminen organisaatiossa
 • Projektin riskien tunnistaminen ja hallinta

Projektin lopettaminen

 • Onnistumisen mittaaminen ja arviointi
 • Projektin lopettaminen
 • Projekteista oppiminen

 

Kouluttaja

Valmennuksen kouluttajana toimii konsultti, valmentaja ja toimitusjohtaja Teppo Nurminen Adaprolta. Teppo on toiminut 25 vuotta erilaisissa tuotekehityksen asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä. Viimeiset 10 vuotta hän on kehittänyt Adapron / Suomen Projekti-Instituutin asiakkaille projektijohtamismalleja sekä valmentanut tuhansia ihmisiä projektijohtamisen parhaisiin käytäntöihin. Teppo harrastaa lukemista, liikkumista, matkustelua ja erityisesti musiikkia sekä soittamalla että kuuntelemalla.

Tilaisuutta juontaa ja moderoi

uravalmentaja Heidi Hännikäinen Lakimiesliitosta.

Ilmoittautuminen

valmennuskokonaisuuteen päättyy 24.3.2021 klo 15. Huomioi kuitenkin, että sähköinen oppimisalusta avataan jo 18.3.2021. Ilmoittautua kannattaa kuitenkin hyvissä ajoin, jotta pääsee tutustumaan ennakkomateriaaleihin sähköiselle oppimisalustalle.

nurminen_teppo_high_1194_projekti-instituutti_08-2019.jpg (2.28 MB)

Lisää uutisia

Kaikki uutiset